BIULETYN INFORMACYJNY

 

 

Numer 1, marzec - czerwiec 2005


 

Członkowie Oddziału Wrocławskiego PZITB

Oddział Wrocławski PZITB, którego początki sięgają roku 1948 zbliża się do jubileuszu 60-lecia swojego istnienia.
Na przełomie lutego i marca tego roku Walne Zgromadzenie Oddziału dokonało oceny i zamknęło kadencję 2002-2005. Wybrało nowe władze Oddziału na kadencję 2005-2008 i nakreśliło kierunki działań tym, którzy realizują swoje życie społeczne w PZITB.
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa jest twórczym samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym zrzeszającym inżynierów i techników oraz studentów. Jest organizacją dobrowolną dla praktyków, projektantów, pracowników nauki oraz młodzieży przygotowującej się do zawodu - zdobywającej uprawnienia budowlane czy też tytuł technika lub inżyniera.
PZITB nie jest już organizacją masową. Zawód inżyniera budownictwa jest zawodem zaufania publicznego, zawodem twórczym i wzorem Unii Europejskiej zaliczany do grupy zawodów wolnych.
Oddział Wrocławski PZITB realizować swoje cele statutowe chce na zasadach partnerstwa z Dolnośląską Izbą Inżynierów Budownictwa, organizacjami samorządu gospodarczego, administracją Państwową oraz organizacjami sfederowanymi w Radzie Wojewódzkiej NOT.
Uwagę Zarządu obecnej kadencji skupia się na młodzieży. To nie tylko przyszłość naszego Oddziału, ale to również młoda kadra budownictwa. To właśnie im Zarząd chce odpowiedzieć na pytanie co daje PZITB, i że warto należeć do PZITB, ale również młodym, wstępującym do PZITB zadać pytanie - co Wy zrobicie dla PZITB.
To nasz statutowy obowiązek pomagać młodzieży, ale również wymagać działań na rzecz środowiska.
Zarząd Oddziału zwrócić musi szczególnie uwagę na członków Stowarzyszenia odchodzących od zawodu - wykorzystać ich doświadczenie zawodowe, przekazywać młodym, wykorzystywać w doradztwie i rzeczoznawstwie, organizować życie stowarzyszenia tak aby seniorzy PZITB byli w PZITB obecni. Członkom PZITB zapewnić dokształcanie, dostęp do wydawnictw technicznych, informacji prawnej i ekonomicznej. Środowisko Oddziału Wrocławskiego winno kontynuować promowanie najlepszych w zawodzie, wykonawstwie poprzez Konkurs "Dolnośląska Budowa Roku", kontynuować Konkurs na najlepsza pracę dyplomową. Przywrócić należy wymianę techniczną tak w kraju jak i zagranicą. Namówić środowisko Nauki aby zechciało dzielić się wiedzą naukową, nowymi technologiami czy rozwiązaniami projektowymi.
Współdziałanie nauki z przemysłem swobodnie dokonywać się winno na forum PZITB.
Władze nowej kadencji - stawiają sobie również za priorytet docieranie do wszystkich członków naszego Oddziału - uruchomienia strony internetowej, sprawnie pisanej informacji, kontynuatora biuletynu informacyjnego, wymiany poglądów oraz sposobów działania Stowarzyszenia z korzyścią dla jego członków.
Biuletyn informacyjny, który Koleżanki i Koledzy otrzymują po raz pierwszy w obecnej kadencji, to nie tylko informacja, ale to oczekiwanie, że na łamach tego biuletynu wypowiecie się o życiu Stowarzyszenia, problemach zawodowych i oczekiwaniach kierowanych do PZITB.
Władze Oddziału Wrocławskiego to Koleżanki i Koledzy, którzy dobrowolnie podjęli wyzwanie pracy społecznej na rzecz środowiska, ale miejsce w działaniu jest dla wszystkich członków naszego Oddziału.

Zapraszam

Przewodniczący Oddziału
Tadeusz Nawracaj


I. WROCŁAWSKI ODDZIAŁ PZITB
1. Nowa Kadencja
2. Władze Oddziału
3. Komisje Oddziału
4. Koła i ich Zarządy
5. Prezydium Oddziału, informuje
co było ......
co będzie .....

II. ZARZĄD GŁÓWNY

1. Główna Komisja Seniorów
2. Krajowy Zjazd Delegatów

III. NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA WE WROCŁAWIU
IV. INNA DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
V. INFORMACJE Z WYDAWNICTW TECHNICZNYCH .
VI. Z KART WSPOMNIEŃ


 

I.WROCŁAWSKI ODDZIAŁ PZITB

1.Nowa Kadencja.

XXXI Walne Zgromadzenie Delegatów obradowało w budynku NOT w dwóch terminach, rozpoczęło obrady w dniu 26 lutego 2005 r. i po przerwie, zakończyło obrady w dniu 12 marca 2005 r.
Przewodniczącym WZD był kol. Piotr BERKOWSKI z Koła nr 1,
a Wiceprzewodniczącymi: kol. Jerzy MAGOCKI z Koła nr 56 i
kol. Stanisław SZYMCZYK z Koła nr 13,
sekretarzami: kol. Wiktoria KUBRAK z Koła nr 13 i
kol. Anna SOŁTYS z Koła nr 36

Z ramienia Zarządu Głównego PZITB udział WZD wzięli: Przewodniczący PZITB
kol. Tadeusz NAWRACAJ, Wiceprzewodniczący kol. Marian JANTURA oraz Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Tadeusz DURAK.
Za aktywną społeczną pracę na rzecz Stowarzyszenia uhonorowani zostali:
Kol. Tadeusz GUT wyróżniony tytułem " Zasłużony Senior PZITB".
Złotą Honorową Odznaką PZITB;
-kol. Jerzy WNUK i kol. Ryszard WÓJTOWICZ Srebrną Honorową Odznaką PZITB; - kol. Stanisław CEGIELSKI i kol. Jerzy MAZUR
Złotą Odznakę Honorową NOT:
- kol. Alicję DUDZIK.
Po złożeniu sprawozdań odbyła się długa dyskusja niekiedy bardzo burzliwa, a następnie zebrani przegłosowali przyjęcie sprawozdań:
- Zarządu Oddziału
- Komisji Rewizyjnej Oddziału
- Sądu Koleżeńskiego Oddziału
Ustępującemu Zarządowi Wrocławskiego Oddziału PZITB zostało udzielone absolutorium.
W głosowaniu tajnym wybrany został (na nową kadencję) Przewodniczący Wrocławskiego Oddziału PZITB kol. Tadeusz NAWRACAJ
Następnie ustalono ilościowy skład:
> Członków Zarządu Oddziału - 14 osób imiennie wybranych
i 5 jednostek (przewodniczących kół)
> Członków Komisji Rewizyjnej Oddziału - 5 osób
> Członków Sądu Koleżeńskiego Oddziału - 5 osób

5
> Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów - 13 osób

> Delegatów do Terenowych Jednostek NO - 3 osoby
i dokonano ich wyboru. (wykaz na stronie 8÷9)
Z uwagi na bardzo późną porę dnia i zmniejszającą się obecność delegatów, obrady zostały przerwane i zostały wznowione 12 marca 2005 r.
Drugi dzień obrad prowadził wiceprzewodniczący Kol. Jerzy MAGOCKI.
Po odczytaniu wniosków przez Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków ZWZD Kol. Romę RYBIAŃSKĄ odbyła się wielogodzinna i bardzo burzliwa dyskusja, która zakończyła się przegłosowaniem złożonych wniosków. WZD podjęło uchwałę o treści:

UCHWAŁY I WNIOSKI
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Wrocławskiego Oddziału PZITB
we Wrocławiu, obradującego w dniach:
26.02.2005 i dnia 12.03.2005 r.

"Delegaci Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego podjęli uchwały, oraz następujące wnioski, jako wskazania realizacyjne dla Zarządu nowej kadencji.
1. Walne Zgromadzenie Delegatów podjęło uchwałę o przyjęciu sprawozdań z działalności
w kadencji 2002÷2005:
- Zarządu Oddziału
- Komisji Rewizyjnej
- Sądu Koleżeńskiego
2. Walne Zgromadzenie Delegatów udzieliło absolutorium ustępującym Władzom
Oddziału za ich działalność w kadencji 2002÷2005.
3. Zobowiązuje się Zarząd Oddziału do ustanowienia na najbliższych targach, oraz kolejnych
"TAR-BUD" stoiska Oddziału PZITB.
Zobowiązuje się Zarząd do regularnego informowania członków w Biuletynie Oddziału
PZITB o sposobie realizacji wniosków złożonych na obecnym Zgromadzeniu.
4. Zobowiązuje się Zarząd Oddziału do prowadzenia technicznych szkoleń dla
członków PZITB w celu podnoszenia ich kwalifikacji.
5. Walne Zgromadzenie Delegatów uznaje Ośrodek Informacji Budownictwa PZITB
jako ważną placówkę gromadzenia księgozbiorów norm, wydawnictw
technicznych, materiałów konferencyjnych dla potrzeb zawodowych inżynierów
budownictwa naszego regionu oraz studentów o kierunku budownictwo i uczniów szkół
technicznych. Delegaci akceptują konieczność dalszego utrzymania Ośrodka i

6
finansowania ze środków własnych, oraz poprzez szeroko podjęte działania Zarządu w celu
zabezpieczenia finansowania ośrodka - (sponsoringu).
Zarząd Oddziału uzgodni z Izbą Inżynierów Budownictwa zakres korzystania z usług
i udział we współfinansowaniu Ośrodka.
6. Zobowiązuje się Zarząd Oddziału do podjęcia perspektywicznych działań w kierunku
przekazu Biuletynu Informacyjnego drogą elektroniczną, ponadto zobowiązuje się ZO do
zakończenia prac nad "stroną internetową PZITB Oddziału Wrocławskiego.
7. Zobowiązuje się ZO do dopilnowania aby delegatom na Krajowy Zjazd w Gdańsku -
zostały dostarczone wszelkie materiały z ZG PZITB (dr Pyrak).
8. Walne Zgromadzenie Delegatów zobowiązuje Zarząd do ustalenia preferencyjnych
warunków finansowych dla członków PZITB korzystających z usług Ośrodka Informacji.
9. Walne Zgromadzenie Delegatów pozostawia ZO wg własnego uznania reagowanie
na artykuły prasowe.
10. Zobowiązuje się Zarząd Oddziału do podjęcia wszelkich starań prowadzących do
zrównoważenia wydatków i dochodów, do przeanalizowania działalności gospodarczej
i statutowej poszczególnych agend Oddziału, z zapewnieniem zastosowania zakresu
ich działalności do możliwości finansowych Oddziału.
11. ZO zadba o kontynuację dotychczas praktykowanych form życia stowarzyszeniowego oraz
zainspiruje "poziomą" integrację i współpracę Kół, oraz Komisji.
12. Zobowiązuje się ZO do dalszej efektywnej współpracy z władzami administracyjnymi
i samorządowymi - z deklaracjami pomocy Zarządu w sprawach:
- planowania, projektowania i realizacji inwestycji budowlanych we Wrocławiu i w regionie
- poprzez :
- udział w komisji przetargowych,
- przygotowaniach opinii techniczno-ekonomicznych
- udział w audycji opiniotwórczych w mediach.
13. Zobowiązuje się ZO do złożenia szczegółowych sprawozdań z realizacji podjętych
Uchwał i Wniosków na kolejnym WZD Oddziału.
Zobowiązuje się Zarząd do przekazywania delegatom skrótu lub pełnego
sprawozdania z działalności z kadencji - w terminach zgodnych ze Statutem.
14. Walne Zgromadzenie Delegatów zobowiązuje ZO do kontynuowania corocznych
Zjazdów Jednostek Organizacyjnych Oddziału.
15. Walne Zgromadzenie Delegatów zobowiązuje ZO do informowania środowiska

7
stowarzyszeniowego o przebiegu realizacji niniejszych uchwał i wniosków - na
corocznych Zjazdach Jednostek Organizacyjnych Oddziału.
16. WZD podjęło Uchwałę "przez aklamację" o poparcie wniosku o nadanie Godności
Członka Honorowego PZITB dla Kol. Jerzego Leo Jankiewicza i przesłanie go do
Zarządu Głównego".

2.Władze Oddziału wybrane na nową kadencję:

Przewodniczący Oddziału - kol. Tadeusz NAWRACAJ

Zarząd Oddziału ukonstytuował się jak niżej:

1. Wiceprzewodniczący - kol. Jerzy BĄCZKOWSKI
2 Wiceprzewodniczący - kol. Janusz KOZŁOWSKI
3. Wiceprzewodniczący - kol. Ryszard ROTTER 4. Sekretarz - kol. Alicja DUDZIK
5. Z-ca Sekretarza - kol. Jerzy KRZYŻ
6. Skarbnik - kol. Kazimierz WOŁYNIEC
7. Członek Zarządu - kol. Jerzy GAŁĄZKA
8. Członek Zarządu - kol. Anna SOŁTYS
9. Członek Zarządu - kol. Elżbieta SUPPAN
10. Członek Zarządu - kol. Wiesław WARNICKI
11. Członek Zarządu - kol. Bronisław WOSIEK
12. Członek Zarządu - kol. Maria GUL
13. Członek Zarządu - kol. Adam WOŁOSZYN
14. Członek Zarządu - kol. Andrzej JANORA
15. Członek Zarządu Przew. K-1 - kol. Zygmunt MATKOWSKI
16. Członek Zarządu Przew. K-2 - kol. Paweł SCHUHMACHER
17. Członek Zarządu Przew. K-13 - kol. Wiesław MAZUR
18. Członek Zarządu Przew. K-46 - kol. Zbigniew NIEDBALSKI
19. Członek Zarządu Przew. K-56 - kol. Małgorzata JANIACZYK
8
Komisja Rewizyjna Oddziału ukonstytuowała się jak niżej:
1. Przewodniczący - kol. Włodzimierz PATRAK
2. Wiceprzewodniczący - kol. Edward REWERSKI
3. Sekretarz - kol. Zygmunt REWUCKI
4. Członek - kol. Zygmunt OKWIEKA
5. Członek - kol. Edward ŻAK

Sąd Koleżeński Oddziału ukonstytuował się jak niżej:
1. Przewodniczący - kol. prof. Otton DĄBROWSKI
2.Wiceprzewodniczący - kol. Władysław MIRONOWICZ
3. Sekretarz - kol. Stanisław SZYMCZYK
4. Członek - kol. Jan CZARNECKI
5. Członek - kol. Stanisław KLIN

wybrani
Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów PZITB:

1. kol. Alicja DUDZIK
2. kol. Kazimierz HAZNAR
3. kol. Jerzy KARYŚ
4. kol. Maria LEŚNIAK-POLUS
5. kol. Jerzy MAGOCKI
6. kol. Andrzej MOCZKO
7. kol. Tadeusz NAWRACAJ
8. kol. Ryszard ROTTER
9. kol. Roma RYBIAŃSKA
10. kol. Paweł SCHUHMACHAR
11. kol. Marianna CZUPER
12. kol. Józef ADAMOWSKI
13. kol. Bożena ZIĘBA

Zastępcy delegatów:

1. kol. Jerzy BĄCZKOWSKI
2. kol. Stanisław CEGIELSKI

- Przedstawiciele PZITB wybrani do FSNT NOT to:
1. kol. Marianna CZUPER - K-13
2. kol. Roma RYBIAŃSKA - K-56
3. kol. Longin ZIĘBA - K-46

3.Komisje Oddziału.
Zarząd w dniu 11 kwietnia 2005 r. powołał Komisje Oddziału pod przewodnictwem:

A.Funkcyjne:
1. Historii - kol. Jerzy Leo JANKIEWICZ
2. Pomocy Koleżeńskiej - kol. Anna SOŁTYS
3. Odznaczeń - kol. Jerzy KRZYŻ
4. Informacji i Promocji - kol. Marianna CZUPER
5. Wymiany Doświadczeń Zawodowych - kol. Elżbieta SUPPAN
9
B.Problemowe :

1. Nauki - kol. prof. Cezary MADRYAS
2. Rewaloryzacji, Modernizacji
i Remontów Budowlanych - kol. Zygmunt MATKOWSKI
3. Problemów Budownictwa - kol. Jerzy BĄCZKOWSKI
4. Trwałości Budowli - kol. Stanisław KLIN

4.Koła i ich Zarządy.

KOŁA ZAKŁADOWE ODZIAŁU WROCŁAWSKIEGO PZITB

     kadencja   2005 - 2009

Nr koła

INSTYTUCJA - PRZEDSIĘBIORSTWO
Funkcja ZARZĄD KOŁA
1 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik
MATKOWSKI Zygmunt
SZMIGIELSKI Roman
SCHABOWICZ Krzysztof
GAWRON Krzysztof
PIETRASZEK Piotr
2 KOŁO PROJEKTANTÓW Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
SCHUHMACHER Paweł
CEGIELSKI Stanisław
OKWIEKA Zygmunt
3 KOŁO nr 3 Przewodniczący
Sekretarz
ZGAGACZ Leszek
STAŃCZYK Maria
4 KOŁO TERENOWE
W OLEŚNICY
Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik
SUPERSON Janusz
MACKIEWICZ Jerzy
STANIEC Zbigniew
6 KOŁO TERENOWE
ZGORZELEC
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik
BĄCZKOWSKI Jerzy
DARŁAK Janusz
LISTKIEWICZ Joanna
GRABOWSKA Krystyna
7 KOŁO MŁODYCH
(Architektura)
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik
STEĆ Paweł
SALWICZEK Piotr
GÓRNA Urszula
DUDA Sylwester
8 JAWOR Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
WOŁYNIEC Kazimierz
BRZOZOWSKI Janusz
FILUS Grzegorz
9 INSTYTUT BUDOWNICTWA ROLN.
Akademia Rolnicza
Przewodniczący DUBER Andrzej
10 PBPP "PIEC-BUD" Wrocław
Sp. z o.o.
Przewodniczący
Członek Zarządu
LEWANDOWSKI Jerzy
KOCHANOWSKA Anna
13 KOŁO SENIORÓW PZITB Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik
MAZUR Wiesław
JANKIEWICZ Jerzy Leo
ŻAK Edward
CZUPER Marianna
KUBRAK Wiktoria
15 DYREKCJA INW.MIEJSKICH Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik
CZARNECKI Jan
MAZUR Jerzy
HARASYMCZUK Karol
26 PATRON Przewodnicząca
Sekretarz
Skarbnik
KOZIERADZKA Alicja
PIJACZYŃSKA Teresa
SZOTA Małgorzata
27 WITI Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik
HAZNAR Kazimierz
BIAJGO Ryszard
MARKIEWICZ Wiesław
ROMAŃSKI Andrzej
28 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH
Przewodnicząca
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik
LEŚNIAK-POLUS Maria
REGDOSZ Jan
ZIĘBA Bożena
CIEŚLA Jolanta
33 WPBP NR 2
WROBIS S.A.
Przewodniczący
Sekretarz/Skarbnik
SUPPAN Elżbieta
MISTARZ Teresa
34 WROCŁAWSKIE PRZESIĘBIORSTWO
BUDOWLANE
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Skarbnik
SURMA Piotr
DĄBROWSKI Janusz
CZECZOT Barbara
35 KOŁO WYKONAWCÓW Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnika
SEMLA Jerzy
DUDZIK Alicja
PATRAK Włodzimierz
36 PBU S.A. Przewodnicząca
Sekretarz
SOŁTYS Anna
WÓJTOWICZ Ryszard
45 KOŁO MIEJSKIE Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik
ZATYLNY Jerzy
WIERZBICKI Czesław
KOSTKA Zdzisław
46 JELENIA GÓRA Przewodnicząca
Sekretarz
Skarbnik
NIEDBALSKI Zbigniew
PIOTROWSKA Jadwiga
LESZCZYŃSKA Anna
56 KOŁO TERENOWE Nr 56 Przewodnicząca
Wiceprzewodniczacy
Sekretarz
Skarbnik
JANIACZYK Małgorzata
RADOMSKI Stefan
WOŁOSZYN Adam
RYBIAŃSKA Roma

 

5.Prezydium Oddziału informuje :

co było...........

SZKOLENIA

Oddział PZITB przeprowadził "Szkolenie z przepisów obowiązujących w budownictwie w zakresie wymaganym na egzaminie na uprawnienia budowlane" w terminie od dnia 12 marca do 8 maja 2005 r. wg wykazu przepisów zawartych w "Szczegółowym programie egzaminów na uprawnienia budowlane". Uczestniczyło 85 osób.

TARGI "TARBUD WIOSNA 2005"

Na Targach Budownictwa "TARBUD-WIOSNA 2005", które odbyły się w dniach: 18÷20 marca b.r. Sekretarz Oddziału Kol. Alicja Dudzik zorganizowała stoisko naszego Stowarzyszenia.
Fachowych porad udzielali rzeczoznawcy PZITB, członkowie naszego Oddziału, pełniąc dyżury zgodnie z ustalonym harmonogramem w godz. 10.oo- 18.oo.
1. Kol. Mieczysław Polak
2. Kol. Sławomir Szandrocho
3. Kol. Stanisław Szymczyk
4. Kol. Adam Wołoszyn
5. Kol. Zdzisław Miłek
6. Kol. Zygmunt Rewucki
7. Kol. Tadeusz Gut
8. Kol. Henryk Taszycki
9. Kol. Zygmunt Okwieka
10. Kol. Dariusz Styś

BUDOWA ROKU
i NAJLEPSZA PRACA DYPLOMOWA


W dniu 23 czerwca 2005 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w 5 EDYCJI KONKURSU Wrocławskiego Oddziału PZITB "Dolnośląska Budowa Roku 2003-2004" oraz w kolejnym już konkursie Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej "Na najlepszą pracę dyplomową w roku 2004".

Uroczystość odbyła się w "Art Restauracji i Kawiarni" przy ul. Kiełbaśniczej 20 we Wrocławiu. Zaproszeni goście zebrali się w jednej z sal konferencyjnych gdzie na żywo mogli ocenić nagrodzone wnętrza laureata Konkursu. O godzinie trzynastej rozpoczęła się część oficjalna którą prowadził Przewodniczący Wrocławskiego Oddziału PZITB Tadeusz Nawracaj oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Paweł Schuhmacher. Nagrody wręczał Wicewojewoda Dolnośląski Stanisław Janik. Po części oficjalnej, w której laureatom zostały wręczone nagrody, obecni na uroczystości mogli osobiście pogratulować laureatom i przy lampce wina podyskutować o nagrodzonych obiektach oraz i porozmawiać z nagrodzonymi dyplomantami Wydziału Budownictwa PWr.OBIEKTY NAGRODZONE W KONKURSIE
"DOLNOŚLĄSKA BUDOWA ROKU 2003-2004":

Kategoria "budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe"

I miejsce - Osiedle mieszkaniowe "Pod skrzydłami" - etap II,
Inwestor: SML - W "Szóstka" 54-129 Wrocław ul. Bajana 31A.
Jednostka projektowa: PPC ArC - 2 Sp. z o.o. 52-314 Wrocław ul. Wałbrzyska 1A

I miejsce - Osiedle mieszkaniowe "Cztery Pory Roku", Jagodno,
Wykonawca: WPBP Nr 2 "WROBIS" S.A. Wrocław ul. Szewska 3

II miejsce - Osiedle domów jednorodzinnych "Tajemnicze Ogrody" przy ul. Cesarzowickiej we Wrocławiu.
Wykonawca: WPBP Nr 2 "WROBIS" S.A. Wrocław ul Szewska 3

Kategoria "budynki mieszkalne o wysokim standardzie"

I miejsce - Budynek mieszkalny APARTAMENTY RACŁAWICKA
przy ul. Racławickiej 29 we Wrocławiu,
Inwestor: WPBM ; "MÓJ DOM"S.A. 53-332 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 95

Kategoria "budynki biurowo-usługowe"

I miejsce - budynek biurowo-usługowy "QUATROFORUM"
przy ul. Legnickiej 51-53 we Wrocławiu,
Biuro Projektów: ARCHICOM STUDIO Sp. z o.o. 50-345 Wrocław ul. Liskiego 5

Kategoria "obiekty przemysłowe"

I miejsce - budynek produkcyjno-biurowo-socjalny PARKER HANNFIN
w Siechnicach,
Wykonawca: KAJIMA EUROPE. 00-697 Warszawa al. Jerozolimskie 5/7

II miejsce - budynek rozdzielni 6kV i 0.4 KV w Elektrowni Turów,
Wykonawca: ELTUR SERWIS Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia ul. Młodych
Energetyków 12

Kategoria "zabytki techniki"

I miejsce - modernizacja stopnia wodnego Leśna -Lubań,
Wykonawca: S.P.B. SAWEX Sp. z o.o. 59-901 Zgorzelec ul. Słowackiego 9E
Inwestor: Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp z o.o.
58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 47

Kategoria "obiekty rewaloryzowane"
I - miejsce - nie przyznano.

II miejsce - Art. Restauracja i kawiarnia przy ul. Kiełbaśniczej 20 we Wrocławiu
Inwestor: Art. HOTEL Sp. z o.o. 50-110 Wrocław ul. Kiełbaśnicza 20.

14
LAUREACI KONKURSU
"NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ WYDZIAŁU BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ"

Nagrodami zostali uhonorowani dyplomanci i promotorzy nagrodzonych prac.

I nagroda

Piotr Królak - "Most drogowy przez Wisłę w km 22+197,26 drogi ekspresowej Bielsko-Biała - Cieszyn",
promotor pracy: dr hab. inż. Jan Bień

Przemysław Stawiarski - "Obiekt antenowy o wysokości 150 m",
promotor pracy: prof. dr hab. inż. Kazimierz Rykaluk

II nagroda

Łukasz Dobosz - "Ochrona środowiska na wybranych odcinkach dróg ruchu szybkiego w Polsce",
promotor pracy: dr inż. Piotr Mackiewicz

wyróżnienia

Jan Bańcerek - "Projekt Wiaduktu Obornickiego w Poznaniu"
promotor pracy: dr hab. inż. Jan Biliszczuk

Marcin Krekora - "Projekt budowlany modernizacji przekrycia hali maszynowej w elektrowni TURÓW S.A. w Bogatyni",
promotor pracy: dr hab. inż Eugeniusz Hotała

Sławomir Śleziak - "Przekrycia stadionu sportowego",
promotor pracy: prof. dr hab. inż. Kazimierz Rykaluk

 co będzie...................

1. Zarząd Główny przysłał informację otrzymaną z Ministerstwa Infrastruktury, że wzorem
lat poprzednich, w roku 2005 przyznane będą nagrody Ministra Infrastruktury za prace
dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje w dziedzinach: architektura,
budownictwo, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, mieszkaniowa i komunalna oraz
geodezja i kartografia.
Wnioski można składać w Departamencie Architektury i Budownictwa Ministerstwa
Infrastruktury do 31 października 2005 r.
2. Zaproszenie na Międzynarodowe Targi Budowlane BATIMAT 2005 w dniach 7-12
listopada 2005 r. we Francji - Paryż CENTRUM WYSTAWOWE PARIS EXPO-PORTE
DE VERSAILLES.
3. Zaproszenie na XVII Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukowo-Techniczną
"EKOLOGIA A BYDOWNICTWO 2005" w Bielsku Białej w dniach 13 - 15 października
2005 r.
4. Informację z Wydawnictwa "WIEDZA I PRAKTYKA" o wydaniu poradnika "Szkolenie
bhp w firmie" w związku ze zmianami warunków przeprowadzania szkolenia bhp po
1 lipca 2005 r.
Szczegóły dotyczące powyższego można uzyskać w Sekretariacie Zarządu Oddziału.
5. W dniu 2-9 września br. odbędzie się w Karpaczu coroczna organizowana przez Seniorów
naszego Oddziału Sesja "Człowiek-Przyroda-Budownictwo".


II.ZARZĄD GŁÓWNY

1.Główna Komisja Seniorów

W dniach: 11.05. ÷ 13.05.2005 w Krakowie odbyła się XX Ogólnopolska Narada Seniorów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Z 24 Kół Seniorów na Naradę Seniorów w Krakowie zgłosiło się 26 osób z 14 kół. Koło Seniorów z Wrocławia reprezentowali Marianna Czuper i Jerzy Leo Jankiewicz. W naradzie nie brał udziału Wiesław Mazur - przewodniczący Głównej Komisji Seniorów, który ze względów zdrowotnych musiał pozostać we Wrocławiu. Przewodnictwo Narady przejął Kol. Winicjusz Krotla wiceprzewodniczący Głównej Komisji Seniorów. W pierwszym dniu odbyło się spotkanie uczestników z Zarządem i z członkami Krakowskiego Koła Seniorów w Domu Technika (NOT) na ul. Staszewskiego 28.
Obrady zdominowały właściwie dwa tematy: przyszłość PZITB oraz poprawa współpracy między PZITB a Izbą Inżynierów Budownictwa. Ciekawy wniosek zgłosił Kol. T.Tarczyński /z Oddziału Opolskiego/, który mówił, że należy powrócić do porozumienia podpisanego przez Stowarzyszenia naukowo-techniczne z Izbą Inżynierów Budownictwa w celu podziału zakresu uprawnień we wspólnych działaniach. Dotyczy to m.in. uprawnień budowlanych, praktyk zawodowych, opinii o kwalifikacjach na rzeczoznawców itp.
Należy czynić starania o przywrócenie PZITB należnej rangi i miejsca w życiu społecznym i ekonomicznym. Środowisko nasze stanowi dużą grupę blisko 6000 osób zgromadzonych w 31 Oddziałach - wysoko kwalifikowanych z doświadczeniem zawodowym co daje podstawę do traktowania naszego Związku jako organizacji zaufania publicznego.
Jednocześnie zawnioskował aby projekty ustaw dotyczących prawa budowlanego konsultować z Główną Komisją Seniorów. Należałoby powołać Zespół Seniorów dla opracowania zmian w prawie budowlanym .
W dniu 12.05.2005 po drugiej Sesji Narady uczestnicy odbyli wycieczkę po nowych budowlach Krakowa przed południem i po zabytkowej części miasta po południu. Zwiedzono Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach (prowadził prof., Witold Cęckiewicz - architekt projektant) a w strugach deszczu zwiedzano plac budowy wielopoziomowego skrzyżowania ul. Wielickiej z autostrady A-4, nowy most nad Wisłą - Most Kotlarski - i przebudowę rejonu Głównego Dworca Kolejowego w Krakowie (oprowadzał kol. Jerzy Janik), a po obiedzie zwiedzono Rynek Główny, Stara Miasto i Katedrę na Wawelu. Noclegi i Sesje Narady miały miejsce w hotelu City SM w Krakowie przy ul. Gajowej 16.


2.Krajowy Zjazd Delegatów.


XL JUBILEUSZOWY KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
GDAŃSK-SOPOT 3÷4 czerwca 2005 roku

Obrady Krajowego Zjazdu odbywały się w Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji "Helios" w Sopocie ul. Bitwy pod Płowcami 63/65.

Z naszego Oddziału w obradach Zjazdu uczestniczyli delegaci:
Kol. Tadeusz Nawracaj Kol. Andrzej Moczko
Kol. Alicja Dudzik Kol. Ryszard Rotter
Kol. Kazimierz Haznar Kol. Roma Rybiańska
Kol. Jerzy Karyś Kol. Paweł Schuhmacher
Kol. Maria Leśniak-Polus Kol. Marianna Czuper
Kol. Jerzy Magocki Kol. Józef Adamowski
Kol. Bożena Zięba
oraz Członkowie Honorowi: Kol. prof. Otton Dąbrowski
Kol. prof. Jan Suwlski
a także członkowie ustępujących władz Zarządu Głównego:
Kol. Bogdan Podolski
Kol. Bronisław Wosiek
Kol. Zofia Zwierzchowska
Kol. Wiesław Mazur
W dniu 3 czerwca nastąpiło otwarcie XL Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB, powitanie gości i uczestników przez Przewodniczącego PZITB Kol. Tadeusza Nawracaja oraz wprowadzenie pocztu sztandarowego. Następnie wybrano Przewodniczącego Krajowego Zjazdu, dwóch wiceprzewodniczących i dwóch sekretarzy. Wybranemu Prezydium Zjazdu przewodniczył Kol. prof. Janusz Kawecki, który bardzo zdyscyplinował obrady przestrzegając ściśle ustalonego czasu w programie. Przyjęto regulamin obrad, powołano Komisję Zjazdowe:
- Mandatową
- Wyborczą
- Skrutacyjną
- Statutowo-Regulaminową
- Uchwał i wniosków


Sprawozdanie złożyli:
w imieniu Zarządu Głównego: Kol. Tadeusz Nawracaj - Przewodniczący PZITB
oraz - Główna Komisja Rewizyjna
i - Główny Sąd Koleżeński
Po dyskusji nad sprawozdaniami zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Jedynym kandydatem na Przewodniczącego PZITB i wybranym na nową kadencję (w głosowaniu tajnym) był kol. Wiktor PIWKOWSKI z OddziałuWarszawskiego.
W tym dniu Komisja Statutowo-Regulaminowa prezentowała Statut PZITB, Regulamin Spraw Członkowskich i Regulamin Zarządu Głównego - a następnie podjęto uchwały zatwierdzające prezentowane projekty. Ten dzień obrad zakończyła uroczysta kolacja. Drugi dzień obrad rozpoczęto uczestnictwem we Mszy Św. w Katedrze Oliwskiej i wysłuchaniem koncertu organowego.
Po rozpoczęciu obrad Komisja Wyborcza przedstawiła kandydatów do władz PZITB:
- imiennie wybieranych Członków do Zarządu,
- Głównej Komisji Rewizyjnej
- Głównego Sądu Koleżeńskiego
- Delegatów do Rady Krajowej FSNT
Listę imienną wybranych władz po ich ukonstytuowaniu się oraz Uchwałę Generalną XL Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB podamy w późniejszym terminie, po otrzymaniu tych materiałów z Zarządu Głównego.


III. NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA
WE WROCŁAWIU

Planem Rozwoju 2007-2013 (NPR) istnieje potrzeba szerokiej informacji oraz mobilizacji do dyskusji również środowisk Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, co jest celem bieżącej publikacji.

W poniższych punktach można odpowiedzieć czym jest NPR. Jest to:

? Polska wersja "Strategii Lizbońskiej"
??Koncepcja modernizacji polskiej gospodarki, wdrażana w warunkach UE
??Podstawa negocjacji z KE środków funduszy strukturalnych
??Kompleksowa strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i jej regionów
??Narzędzie zapewnienia faktycznej podmiotowości samorządom województw w zakresie
programowania i stymulowania rozwoju regionów
??Ma służyć zaktywizowaniu i lepszemu wykorzystaniu krajowych zasobów rozwoju,
zwłaszcza kapitału ludzkiego i społecznego
??Program kompleksowych zmian instytucjonalnych, całościowa koncepcja unowocześnienia
gospodarki i państwa.

Narodowy Plan Rozwoju (NPR) jest niezbędny, aby Polska mogła właściwie zagospodarować swoje członkostwo w Unii Europejskiej i dobrze rozdysponować środki oferowane przez Unię. NPR jest koncepcją modernizacji Polskiej gospodarki.
Osiągnięcie celów rozwojowych jest warunkowane harmonizacja działań podejmowanych równocześnie w trzech wymiarach:
o Strukturalnym
o Przestrzennym
o Regionalnym

W zasadzie dyskusja powinna się koncentrować na następujących problemach:

o Jak godzić umacnianie konkurencyjności z podnoszeniem poziomu spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej?
o W jaki sposób utrzymać wysoki wzrost gospodarczy i jednocześnie zapewniać zrównoważony rozwój?
20

o Jak przekształcać obszary społecznej i gospodarczej zapaści w ogniwa rozwoju?
o Jak odchodzić od modelu państwa resortowo-korporacyjnego na rzecz modelu państwa samorządowo-obywatelskiego?
o Jak przeprowadzić Polskę z cywilizacji produkcyjnej do cywilizacji informacyjnej?

Horyzont czasowy dyskusji jest determinowany terminami legislacyjnymi, które ujęte zostały w poniższym zestawieniu. Zatem aby głos PZITB mógł być brany pod uwagę należy przestrzegać terminów.


styczeń 2005 Przyjęcie przez Radę Ministrów wstępnego projektu i skierowanie go do ogólnonarodowej debaty
luty - kwiecień 2005 Debata
maj 2005 Opracowanie i przyjęcie projektu NPR wraz z załącznikami
IV kwartał 2005 Ostateczne zatwierdzenie NPR
2006 Operacyjne i legislacyjne oprzyrządowanie wdrożenia NPR
styczeń 2007 Rozpoczęcie realizacji

Wydawnictwa dotyczące NPR 2007-2013 znajdują się we WFSNT NOT w Dziale Organizacyjnym u p. Barbary Gardynik.

Kol. Krystyna Szcześniak


IV. INNA DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA


Międzyszkolna Izba Pamięci Narodowej.

Dzięki gorącym ale uciążliwym staraniom odbyło się 9.05.2005 r. uroczyste otwarcie Szkolnej Izby Pamięci Narodowej.
Izba Pamięci Narodowej jako Międzyszkolne Muzeum Historyczne mieści się w Gimnazjum Nr 18 we Wrocławiu przy ul. Kłodnickiej 36,którego zasłużonym dyrektorem jest mgr Anna Krupowicz.
Zadaniem Izby jest udział w wychowaniu młodzieży w zakresie patriotyzmu i uspołecznienia, co obecnie nie jest działaniem powszechnym i pozostawia wiele do życzenia. W rozmowach z Wojewódzkim Kuratorium Oświaty, Wydziałem Edukacji i Wydziałem Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu oraz dyrekcjami wielu szkół stwierdzić można, że młodzież nie była i nie jest wychowywana w tych dziedzinach ani w szkołach przez nauczycieli, ani w domach przez swoich rodziców - z wielu przyczyn i względów /m.inn. brak czasu!/. Skutki tego są powszechnie widoczne w zachowaniu się młodzieży przy wielu okazjach i sytuacjach w domu, szkole i miejscach publicznych.
Głównym działaczem pozaszkolnym w tej sprawie jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w osobach prezesa Obwodu AK Wrocław-Fabryczna Dolnośląskiego Okręgu Ś.Z.Ż.A.K. Henryka Personę oraz kpt. AK, zasłużonego seniora PZITB Jerzego Leo Jankiewicza, który reprezentował w tej akcji Wrocławski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Oficjalne otwarcie Szkolnej Izby Pamięci Narodowej w Gimnazjum Nr 18 odbyło się 9 maja przez wyjątkową osobę - Pana Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, który 7 maja we Wrocławiu brał udział w obchodach Dnia Zakończenia II Wojny Światowej.
W uroczystościach otwarcia Szkolnej Izby Pamięci Narodowej brali również udział: Dolnośląski Kurator Oświaty Teresa Kaleta, starszy wizytator Janina Jakubowska, Prezes Naczelnej Rady Światowego Związku Żołnierzy A.K. min. Jerzy Woźniak, przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Grzegorz Stopiński, z-ca dyrektora Wydziału Edukacji Józef A. Beker i wiele innych ważnych osób - w tym przedstawiciel dowództwa 10 Pułku Dowodzenia w Leśnicy.
W następnej części tej wielkiej imprezy - na mocy decyzji odpowiednich władz - odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum Nr 18 Imienia Armii Krajowej i wręczenia szkole Sztandaru .
Szkolna Izba Pamięci Narodowej i Armii Krajowej będzie spełniać ważną rolę wychowawczą wśród młodzieży, a więc dla przyszłego polskiego społeczeństwa.
Liczymy na to, że obecnie różne polskie Instytucje i Stowarzyszenia będą mogły i chciały pomóc w dalszej organizacji tej - tak ważnej społecznie - Międzyszkolnej Izby Pamięci Narodowej /różne eksponaty, teksty, finanse/.


Kol. Jerzy Leo JANKIEWICZ


V. INFORMACJE Z WYDAWNICTW TECHNICZNYCH

WARTO PRZECZYTAĆ - WARTO WIEDZIEĆ


PRZEGLĄD BUDOWLANY

Nr 1 - styczeń 2005
Prawo
Kalendarz prawny
Obwieszczenia:
- Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. nr 356
poz.2571)
- Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomości (Dz.U. nr 2603).
Rozporządzenie:
Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573.
Ustawa:
z 25 listopada 2004 o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 281 poz. 2777).
Artykuły dyskusyjne:
- Wieża Babel zamiast ładu budowlanego - mgr inż. arch. Władysław Korzeniewski
- Sposoby realizacji inwestycji mieszkaniowych w Polsce - mgr inż. Marzena Fortuna
Artykuły problemowe:
- Monitorowanie i wzmacniania obiektów budowlanych przy realizacji budynków plombowych
- Transport mieszanki betonowej samochodowymi przenośnikami taśmowymi
- Znaczenie umów w zarządzaniu budowlanym procesem inwestycyjnym
- Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach budowlanych
- Jakość jako element strategii i celów
- Przetarg nieograniczony czy ograniczony


Nr 2 - luty 2005
Prawo
Kalendarz prawny
Rozporządzenia:
- ministra gospodarki i pracy z 20 grudnia 2004 r w sprawie szczegółowych warunków
przyłączenia podmiotów do sieci energetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. nr 2
poz.6)
- ministra finansów z 28 stycznia 2005 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 17 p. 150.
Ustawa
z 22 grudnia 2004 o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U nr 10 poz. 72
Rozporządzenie
ministra finansów z 28 stycznia 2005 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 17 poz. 150).
Obwieszczenie
prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 20 grudnia 2004 r. w sprawie wykazów norm scharmonizowanych (M.P. nr 2 poz. 19)
Orzecznictwo
Aczkolwiek Ustawodawca w treści art. 40 Prawa budowlanego nie użył słowa "ostateczna" to jednak skoro z przepisu tego wynika, iż nowy inwestor przejmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji, o jakiej mowa w art. 28 tej ustawy, zaś z tego ostatnio powołanego przepisu wynika, że rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, to oczywistym jest, że decyzja przenosząca pozwolenie na budowę musi nosić cechy ostateczności (wyrok NSA - Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z 9 grudnia 2003 r. sygn. akt. II S.A./Ka 2901/2001.
Artykuły problemowe:
- Ocena potrzeb remontowych na podstawie okresów trwałości elementów budynku
- Budowa nowej siedziby koncernu Daimler Chrysler w Polsce - nowoczesne rozwiązania
konstrukcyjne
- Użyteczność geodezyjnych pomiarów w diagnostyce zabytkowych obiektów na przykładzie
kościoła w Inowrocławiu
- Badania narzutów uwzględnianych w kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego
- Kryzys na własne życzenie
24
Nr 3 - marzec 2005
Prawo
- Stosowanie Prawa budowlanego wymaga zapewnienia jego jednoznaczności.
Artykuły problemowe:
- Projektowanie elementów budynku jako obiektów technicznych w celu prognozowania terminów remontów.
- Błędy w wykonywaniu bezspoinowych ociepleń ścian budynków.

Nr 4 - kwiecień 2005
Prawo
Kalendarz prawny
Rozporządzenia:
- ministra gospodarki i pracy z 10 lutego 2005 r w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności
przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych
działalności należących do działu gospodarka (Dz. U. nr 42 poz. 403).
- ministra gosp. i pracy z 26 lutego 2005 w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego
do uznawania kwalifikacji (Dz. U nr 42 poz. 404,
- ministra środowiska z 28 lutego 2005 r w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku
postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie
geologii (Dz. U. nr 46 poz. 440).
Wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z 22 marca 2005 r sygn.akt K22/04 (Dz.U. nr 57 poz. 503)
Zdaniem Trybunału wprowadzenie do Prawa geologicznego i górniczego instytucji zawierzenia postępowania administracyjnego nie prowadzi do naruszenia praw właścicielskich.
Wykazano natomiast na możliwość domagania się odszkodowania od gmin za szkody wyrządzone brakiem planów.
Artykuły problemowe:
- Nowoczesne technologie w budownictwie
- Budynki bioklimatyczne
- Innowacyjne technologie w modernizacji starych budynków w Niemczech
- Montaż okna i jego praca w budynku
Nr 5 - maj 2005
Prawo
- Kompleksowe i wiarygodne sprawdzanie projektu budowlanego - autor przedstawia
problem w nawiązaniu do obowiązującego w danym okresie Prawa budowlanego z roku
1926, 1961, 1974, i 1994.

25
- Materiały i Technologie - czy budownictwo pasywne ma przyszłość w Polsce.
Artykuły problemowe:
Eksploatacja i Modernizacja
- Budynek jako obiekt techniczny
- Deskowanie ścienne PERI, a parcie boczne mieszanki betonowej
- Projektowanie robót budowlanych w obiektach zabytkowych
Forum
Nasze sprawy
- Zabezpieczenia dla podwykonawców
- Hipoteka przymusowa - sposób na zabezpieczenie

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO
Nr 1 - styczeń 2005
- Trzęsienie ziemi 21 września 2004 w Polsce północno-wschodniej oraz ich wpływ na obiekty
budowlane
- Badanie betonu w deskowaniu selektywnie przepuszczalnych
- O niektórych sposobach tłumienia drgań kładek dla pieszych - Ocena niezawodności konstrukcji budowlanych w świetle normy PN-EN 1990
Nr 2 - luty 2005
- O pewnym rozwiązaniu lekkiego stropodachu wentylowanego
- Wzmocnienie konstrukcji ceglanego mostu łukowego stalowymi blachami falistymi
- Badania dźwigarów z drewna, płyt pilśniowych i stali.
- Optymalizacja topologiczna jako nowoczesna metoda projektowania.
Nr 3 - marzec 2005
- Dlaczego warto budować obiekty podziemne
- Kolumny iniekcyjne dużych średnic
- Badania drgań gruntu i niskich budynków od wpływu komunikacji miejskiej
- Ograniczenie wtórnych odkształceń gruntów organicznych metodą przeciążenia podłoża
- Interpretacje wyników badania gruntów lekką sondą dynamiczną DPL
- Trwałość konstrukcji sprężonych - aktualne poglądy
Nr 4 - kwiecień 2005
- Wybrane aspekty montażu przęseł mostu podwieszonego przez Wisłę w Płocku
- Kładka dla pieszych nad autostradą A4 w Rudzie Śląskiej

- Przebudowa warszawskich wiaduktów
- Badania kratownicowej kładki z kompozytu polimerowego zbrojonego włóknem szklanym
- O budowie północnej obwodnicy Rawy Mazowieckiej
- 50 lat stosowania konstrukcji strunobetonowych w polskim mostownictwie.

Nr 5 - maj 2005
- O awarii niektórych bram przemysłowych
- Oszacowanie niekorzystnych zmian w bilansie cieplnym budynku wskutek zawilgocenia ścian
zewnętrznych
- Badania i ocena korozyjnych uszkodzeń konstrukcji mostów stalowych we Wrocławiu
- Ocena nośności mostu Zwierzynieckiego nad Starą Odrą we Wrocławiu
- Wykorzystanie analizy geotechnicznej i badań polowych w diagnostyce starych podpór
mostowych
- Porównanie sposobów wyznaczania okresów drgań własnych budynków prefabrykowanych
średniej wysokości

Nr 6 - czerwiec 2005
- wpływ rozwiązań konstrukcyjnych na zachowanie się budynku w czasie wybuchu gazu w 1995 r
w Gdańsku
- Dach nad Stadionem Olimpijskim w Atenach
- Projekt i realizacje wzmocnień mostu przez Wisłę w Kiezmarku
- Badania mostu III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku w trakcie trzyletniej eksploatacji
- O uszczelnianiu wałów przeciw powodziowych w województwie pomorskim
- Lokalizacja uszkodzeń konstrukcji belkowych za pomocą badań dynamicznych i analizy
talkowej
- Quo vadis PZITB ?


VI. Z KART WSPOMNIEŃ

1. Wspomnienie o Koledze Władysławie ZACNYM.

Urodził się 17.07.1924 r. w Nidku pow. Wadowice, w
rodzinie rolnika. Ukończył tam 4 klasy szkoły podstawowej,
pomagając rodzicom w pracy na roli.
Ostatecznie szkołę podstawową ukończył w Wadowicach, gdzie również rozpoczął naukę w gimnazjum. W czasie wojny rodzice zostali wysiedleni, a Władysław razem z bratem został wywieziony do Niemiec na roboty przymusowe.
Po zakończeniu wojny wrócił do Polski i ukończył gimnazjum i liceum w Katach. W kwietniu 1948 r. wyjechał na Ziemie Odzyskane i rozpoczął pracę u architekta powiatowego w Trzebnicy przy szacowaniu szkód wojennych zagród wiejskich razem z inż. Stanisławem Wielą - przedstawicielem wojewody. We wrześniu 1949 r. przeniósł się do Wrocławia i pracował w Przedsiębiorstwie Robót Wykończeniowych przy ul. Brucknera, jako pomoc techniczna do spraw rozliczeń.
Po reorganizacji budownictwa rozpoczął pracę we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego - WPBM, późniejszym PBU, na stanowiskach technika budowy, kierownika budowy, inspektora w Dziale Produkcji, kierownika działu Kontroli, kierownika rozruchu Zakładu Wielkiej Płyty, kierownika Działu Przygotowania Produkcji, a ostatnio kierownika Działu Eksportu kierując grupami robotników w Roztoku, w Dreźnie, w byłym NRD, a później w Augsburgu, Sztutgarcie i Monachium w RFN. W latach 1950-53 ukończył Szkołę Inżynierską NOT uzyskując dyplom inżyniera budownictwa ogólnego, a w latach 1960-63 Politechnikę Wrocławską z dyplomem mgr inż. budownictwa ogólnego w specjalizacji konstrukcje budowlane.
W latach 1975-76 ukończył studium podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim Wydział Prawa i Administracji w kierunku przygotowania produkcji /zlecenie, umowy, arbitraże, rozliczenia/.
Do PZITB wstąpił w styczniu 1950 r. W Kole w PBU pełnił funkcję Skarbnika i Sekretarza przez kilka kadencji. Po przejściu na emeryturę przeniósł się do Koła Seniorów, gdzie działał w Komisji Rewizyjnej przez 2 kadencje, a potem był jej przewodniczącym.
Był także wiceprzewodniczącym Komisji Historii i Informacji przy Wrocławskim Oddziale PZITB.
Był zawsze bardzo zaangażowanym i aktywnym w pracy na rzecz Stowarzyszenia i cieszył się dużym uznaniem i sympatią kolegów.

Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń państwowych, regionalnych i stowarzyszeniowych, w tym: Złota Odznaka za zasługi w pracy związkowej i społecznej, odznaka Racjonalizator Produkcji, Srebrna i Złota Odznaka PZITB, Budowniczy Wrocławia, Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, Srebrna - Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, medal "40-lecia Polski Ludowej", Srebrna Odznaka NOT. Otrzymał tytuł "Zasłużonego Seniora PZITB".

Zmarł 3 lutego 2005 r. Cześć Jego pamięci.