Koleżanki i Koledzy

W środku lata w trakcie urlopów lub też wytężonej pracy ukazuje się kolejny numer biuletynu informacyjnego.

Dla tych, którzy odpoczywają jest to czas przemyśleń i refleksji, spacerów, kąpieli i zaległej lektury.

Dla tych , którzy zostali na miejscu pracy, budowach, przy deskach kreślarskich - czas zmagania ze zmęczeniem, pogodą (upałami) i nadzieją, że już wkrótce nadejdzie dzień urlopu.

Dotychczasowe letnie dni nie rozpieszczają ale w zamian przybywa placów budów, nowych inwestycji i nowych zawodowych wyzwań.


Życzę wszystkim aby słonecznych dni było jak najwięcej tak w trakcie urlopów jak i każdego dnia tygodnia.

Polecam nie tylko biuletyn informacyjny ale również nasze czasopismo "Przegląd Budowlany" jak również chwilą refleksji nad działalnością PZITB - czego oczekują, co mogą jeszcze dać organizacji. Zachęcam do działań i aktywności w życiu Stowarzyszenia.

Ze słonecznym koleżeńskim pozdrowieniem

 

Przewodniczący Oddziału
Tadeusz Nawracaj


 

 


I. Wrocławski Oddział PZITB


Co było ..............

Zarząd Oddziału


1. Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 2.04.2007 r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału

Przewodniczący poinformował, że zakończyła się Konferencja "REMO-2006" w której udział wzięło blisko 200 uczestników w tym goście z Hiszpanii, Włoch, Niemiec. Wynik finansowy Konferencji pozwolił na dofinansowanie działalności Komisji Rewaloryzacji, Modernizacji i Remontów Budowlanych kwotą w wy. 900 tys. złotych oraz dofinansowanie działalności statutowej Oddziału. Komisja ta była organizatorem Konferencji. Prezydium postanowiło, że zysk z konferencji w wysokości 9000 złotych zostanie przekazany do dyspozycji Komisji Rewaloryzacji, Modernizacji i Remontów Budowlanych, która była organizatorem Konferencji "REMO-2006".

Zarząd Oddziału zatwierdził Uchwały Prezydium, które dotyczyły:

- przyjęcia do OW PZITB nowych członków Kol. Kol. Rafał Grzybczak, Robert Machalica, Barbara Bigos, Radosław Kołodziński, Natalia Kucharska, Jolanta Makuch, Dariusz Makuch, Małgorzata Nefermann, Małgorzata Piróg, Arkadiusz Sobek, Bartłomiej Śpitalniak, Robert Bielawski, Ewa Bocian, Barbara Kalinka, Andrzej Sekułowicz, Jakub Wilk, Dariusz Mulka, Adam Skubiszewski.

- uruchomienie środków finansowych Kół na Spotkania Noworoczne:
(Koło Nr 15, 26, 35, 27),

- przyznania kwoty 300 złotych na udział 1 osoby w XXII Krajowej Naradzie Seniorów
w roku 2007 w Sopocie.

- zaopiniowania pozytywnego wniosku o nadanie godności "ZASŁUŻONY SENIOR PZITB" Koledze Stefanowi Radomskiemu.

Prezydium przygotowało projekt Karty Przywilejów, po jej przedstawieniu zebranym, dyskusji oraz pozytywnej opinii Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu Karty Przywilejów Wrocławskiego Oddziału PZITB z dniem 2 kwietnia 2007 r.

Następnie zebrani dyskutowali o Rozliczeniu kosztów i wpływów Wrocławskiego Oddziału PZITB w 2006 r. zamykającą się po stronie wpływów 1.005.802 po stronie kosztów 1.076.094,- i podjęli uchwałę o przyjęciu "Rozliczenia budżetu O/W za rok 2006".

Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków OW PZITB Kol. Kol. Piotra Adamczaka, Damiana Ilczuka, Macieja Janickiego, Radosława Ramsa.
- Zarząd podjął uchwałę o skreśleniu członków zalegających w opłacaniu składek na 31.12.2004 r.
Kol. Tadeusz Nawracaj poinformował, że w skali kraju następuje spadek członków naszego Stowarzyszenia. Przypomniał, że do wszystkich członków Zarząd naszego Oddziału wystąpił z informacją, że za 1 zł. można nabyć Przegląd Budowlany. Odpowiedziało ok. 100 członków. Czy pozostali członkowie nie chcą czytać naszego Stowarzyszeniowego czasopisma ?

- Zarząd podjął uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniem wniosków o nadanie odznaki PZITB:
W wolnych wnioskach Kol. Tadeusz Nawracaj podziękował Alicji Dudzik za zorganizowanie stoiska na TARBUDZIE, gdzie nasi rzeczoznawcy udzielali porad. Poinformował, że w tej chwili odbywa się kurs na uprawnienia budowlane, że została rozpisana kolejna edycja Budowy Roku 2005-2006, omówił problemy Związku związane ze spadkiem ilości członków i związane z tym kierunki przekształcenia się Związku.
Na zakończenie złożył wszystkim serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.


2. Uroczyste posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wrocławskiego PZITB.

W dniu 28 maja 2007 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wrocławskiego PZITB na które zaproszeni zostali:

członkowie Zarządu Koła Seniorów w osobach:
- Kolega Wiesław Mazur - Przewodniczący Koła
- Kolega Jerzy Leo Jankiewicz - Wiceprzewodniczący Zarządu Koła
- Kolega Edward Żak - Wiceprzewodniczący Zarządu Koła
- Koleżanka Marianna Czuper - Sekretarz Zarządu Koła
- Koleżanka Wiktora Kubrak - Skarbnik Zarządu Koła
- Kolega Antoni Jastrzębski - Członek Zarządu Koła
- Kolega Stanisław Szymczyk - Członek Zarządu Koła

oraz założyciele Koła Seniorów w osobach:
- Kolega Jerzy Leo Jankiewicz
- Kolega Władysław Majta
wraz z małżonkami.

Witając obecnych członków Prezydium i zaproszonych gości Przewodniczący Oddziału Kolega Tadeusz Nawracaj podkreślił, że dzisiejsze spotkanie z założycielami i członkami Zarządu Koła Seniorów jest wyrazem wysokiej oceny i uznania dla Seniorów za ich działalność oraz wpisaniem się Zarządu Oddziału w rozpoczynające się obchody jubileuszowe 30-lecia Koła Seniorów.
Jubileusz to okazja do przypomnienia bogatej działalności Koła nie tylko na rzecz emerytów i rencistów ale również na rzecz realizacji statutowych celów i zadań naszego Oddziału.

Organizowane przez Koło Seniorów Sesje "Człowiek-Przyroda-Budownictwo", coroczne jesienne spotkania wspominkowe, kierowanie przez członków koła, komisjami: historii i informacji, aktywny udział w pracach Komisji Seniorów FSNT NOT, prowadzenie Kroniki Oddziału to tylko cześć działalności członków Koła Seniorów.
Członkowie Koła Seniorów wchodzą w skład Zarząd Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Działalność Wrocławskiego Koła Seniorów znana jest w całym kraju, co miało znaczący wpływ na powierzenie po raz drugi funkcji Przewodniczącego Głównej Komisji Seniorów naszemu Koledze Wiesławowi Mazurowi.
Kolega Tadeusz Nawracaj swoją wypowiedź zakończył toastem życząc wszystkim Seniorom dużo tak bardzo potrzebnego im zdrowia i szczęścia.
Szczególne życzenia i gratulacje skierował do Seniorów założycieli wręczając im wspólnie z Sekretarzem Zarządu Oddziału Koleżankę Alicję Dudzik ufundowane nagrody książkowe a ich żonom piękne bukiety kwiatów.
Koledze Jerzemu Leo Jankiewiczowi, który 20 maja ukończył 93 lata, obecni odśpiewali "sto lat".
Przewodniczący Koła Seniorów Kolega Wiesław Mazur podziękował Przewodniczącemu Oddziału Koledze Tadeuszowi Nawracajowi i Sekretarzowi Zarządu Oddziału Koleżance Alicji Dudzik za zaproszenie na posiedzenie Prezydium. Zaproszenie to traktujemy jako wyraz uznania za realizację zadań przyjętych przez Koło Seniorów. Organizując dzisiejsze posiedzenie Prezydium ZO z naszym udziałem władze Oddziału nadały naszemu jubileuszowi rangę wydarzenia, które zostanie zapisane o historii Koła Seniorów i Zarządu Oddziału.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Kolega Jerzy Jankiewicz przedstawił obecnym krótki opis dokonań Koła Seniorów w okresie 30 lat istnienia Koła, a Kolega Stanisław Szymczyk zapoznał Prezydium z programem obchodów jubileuszu 30-lecia Koła.
W dyskusji Kolega Ryszard Rotter przypomniał jak bardzo pozytywną rolę odegrali członkowie Koła Seniorów w okresie rozstrzygania problemów oraz wydarzeń które przyniosły ogromne i nadal trudne do uprawnienia negatywne skutki dla naszego Oddziału. Podkreślił również aktywną rolę Koła w dyskusji nad propozycjami "Kierunków działania Stowarzyszenia" i treścią nowego statutu.
Na zakończenie Przewodniczący Koła Seniorów Kolega Wiesław Mazur dziękując za zaproszenie podkreślił , że Seniorzy wrocławskiego Oddziału chcą organizować swoje życie stowarzyszeniowe ale chcą być również zawsze przydatni i potrzebni tam gdzie powstają problemy, gdzie potrzebna jest rozważna ocena i refleksyjność.
Kolega Stanisław Szymczyk

3. Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 25.06.2007.


Posiedzenie Zarządu Oddziału poszerzone o przewodniczących Kół i delegatów na Zjazd odbyło się 25 czerwca 2007 r. w sali nr 115.

Zebrani zatwierdzili Uchwały Prezydium, które dotyczyły:
- przyjęcia nowych członków do OW PZITB Kol.Kol. Tomasza Dubnickiego, Krzysztofa Fiursta, Artura Kaletka, Piotra Kucharskiego, Macieja Obrębskiego, Eugeniusza Okonia, Katarzynę Cielica, Agnieszkę Mazaret, Macieja Szarejko, Remigiusza Neumanna, Zdzisława Staszewskiego, Adama Grelewskiego, Edwarda Telingo.
- ponownego przyjęciu Kol. Prof. Mieczysława Kamińskiego z zachowaniem wcześniejszego stażu członkowskiego. Warto przypomnieć, że w roku ubiegłym Zarząd Oddziału przyjął 97 nowych członków, a skreślono 93 członków,
- przyznania dla 15 osób po 250,- na osobę zgodnie z Kartą Przywilejów dla członków PZITB na realizację programu technicznego w czasie wyjazdu technicznego na Krym organizowaną prze Koło Nr 28,
- przyznania dopłaty w wysokości 300 złotych zgodnie z Kartą Przywilejów Kol. Prof. Władysławowi Mironowiczowi na pokrycie częściowe kosztów uczestnictwa w Konferencji Krynica-2007.


Następnie Główny Księgowy PZITB mgr Ryszard Ganc przedstawił w skrócie Bilans za rok 2006, po dyskusji i przedstawieniu pozytywnego stanowiska Komisji Rewizyjnej Zarząd Oddziału Wrocławskiego PZITB podjął Uchwałę o przyjęciu bilansu za rok 2006 z wynikiem finansowym dodatnim (zysk) w wysokości 196.419,14 zł.

Zebrani podjęli Uchwałę o przyjęciu do OW PZITB nowych członków: Kol. Kol. Mariusza Bąka, Piotra Gruszkę, Grzegorza Kędzierskiego, Marcina Kołacza, Kamila Parusa, Witolda Przybeckiego, Marcina Regulskiego, Sławomira Rowińskiego, Marcina Saltarskiego, Przemysława Waszczuka, Agnieszkę Wiśniewską, Michała Zarychtę, Janusza Amerskiego, Wojciecha Dubasa, Kingę Witkę, Romana Jurskiego, Włodzimierza Kondeka.
- oraz członków-kandydatów: Kol.Kol. Adriana Dyka, Jolantę Funtowicz, Tomasza Kasprzaka, Sylwię Krzyżak, Frzegorza Rychlika, Macieja Szczyrbowskiego, Mieszka Szyszkowicza, Łukasza Wawrzyniaka, Karola Wojciechowskiego

Następnie Kol. Tadeusz Nawracaj - przypomniał, że w październiku ub. roku byliśmy na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe, którego przedmiotem był nowy Statut PZITB. Do dnia dzisiejszego Statut ten nie ujrzał światła dziennego - tzn. mimo zapytań Oddziału Wrocławskiego do GKR i GSK nie otrzymaliśmy ostatecznej wersji Statutu, która poszła do Sądu Rejestrowego, oraz informacji na jakim etapie jest rejestracja statutu.

Oddział Wrocławski po zapoznaniu się z protokółem NKZD napisał uwagi, które dotyczyły treści Statutu do Profesora Kazimierza Flagi Przewodniczącego XLI NKZD, głosowaliśmy co innego a co innego było zapisane w protokole - stwierdzono w naszym wystąpieniu. Fakty są takie, że 28 maja br. Statut został złożony do Sądu. Delegaci głosowali na Zjeździe za 36 osobowym Zarządem Głównym PZITB, a w protokóle jest zapis, że ZG może liczyć do 30 osób, a każdorazowo Krajowy Zjazd ustali tę liczbę.

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego PZITB Przewodniczący Kol. Wiktor Piwkowski poinformował, że Statut został złożony do Sądu Rejestrowego i nabrał formalnego procesu rejestracji - ta informacja podawana jest przynajmniej od pół roku. Zebrani a głównie Delegaci uznali, że sprawę należy skierować do Sądu Rejestrowego ponieważ nie można manipulować Zjazdem i traktować Delegatów jak tych, którzy nie wiedzą jak i za czym głosują. Sprawa nadaje się również do Sądu Koleżeńskiego. Pierwsi za prawidłowo przeprowadzony Zjazd odpowiadają przewodniczący Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów oraz przewodniczący Związku PZITB.


Kierownik Projektu Unijnego Kol. Jerzy Gałązka złożył informację o konieczności zakończenia szkolenia ze środków Unii Europejskiej, który zakończy się 29 czerwca roku 2007. Założono, że będzie przeszkolonych 450 osób/uczestników a przeszkolono tylko 255 osób/uczestników. Zorganizowano 14 grup tematycznych. Szkolenie odbywało się w okresie od stycznia do końca czerwca 2007 r. W sumie wykorzystano 450 tyś złotych.
Następne szkolenia będą obejmowały lata 2007-2011 i przeznaczone są duże kwoty z U.E. na ten cel. Musimy zastanowić się nad tym projektem oraz czy wystąpić z nowymi propozycjami w realizacji nowych projektów.

Kol. Bronisław Wosiek omówił szeroko zmiany mające nastąpić w nowym Prawie budowlanym, we wrześniu projekt ma trafić do Sejmu, a uchwalony przez Sejm ma być do końca roku. Projekt nowego Prawa budowlanego znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Budownictwa.

Kol. Elżbieta Suppan poinformowała, że podpisano plan współpracy z Euroregionem w ramach NOT, a także następuje wymiana doświadczeń Czechy-Polska (poprzez osobową wymianę Czechów w Polsce, a Polaków w Czechach). W dniach 18-22.IX mamy uczestniczyć w organizowaniu Targów Budowlanych w Czechach.


w Kołach


1. Koło Nr 28


Czwartek - 8 marca 2007r.

Ten świąteczny wieczór członkinie naszego koła wraz z osobami towarzyszącymi spędziły w Operze Wrocławskiej.
Pani Dyrektor Ewa Michnik zaprosiła nas na widowisko operowe "Czarodziejski flet" Wolfganga Amadeusza Mozarta. Spektakl wydawał się trudny, jakby tylko dla przygotowanych widzów. Po pierwszym akcie, może nieco usypiającym, nastąpiła eskalacja wrażeń aż do kulminacyjnego finału, który zrobił na nas duże wrażenie.
W przerwie była okazja do obejrzenia pięknie odrestaurowanego budynku Opery Wrocławskiej. Bogaty wystrój zachwyca i stwarza niepowtarzalny nastrój do odbioru widowisk operowych. Przy tej okazji nie mogło zabraknąć wspomnień o nieżyjącym już niestety naszym koledze Stasiu Marchwickim, który włożył niemałe zasługi w odnowę tego wspaniałego budynku.
Widowisko nam się podobało i było miłą odskocznią od codzienności życia zawodowego.
Zorganizowane wyjścia do instytucji kulturalnych są tradycją naszego koła i mobilizują do spotkań towarzyskich, na które coraz trudniej wygospodarować odrobinę czasu.

Kol. Maria Leśniak - Polus


- " Dookoła Krymu".

Na zwiedzanie zabytków architektoniczno-przyrodniczych oraz techniki Półwyspu Krymskiego wybrali się członkowie naszego stowarzyszenia PZITB wraz z rodzinami z Koła "wojskowych" nr 28 przy WBPB, Koła Terenowego nr 56, Koła w Lwówku Śląskim i Koła w Zgorzelcu.


JAŁTA - wycieczka przed Pałacem w którym odbyła się Konferencja Jałtowska.

Wycieczkę w dniach 28.04.07 - 08.05.07 zorganizował aktyw Koła Wojskowego, przy udziale Biura Turystyki "JOANNA" we Wrocławiu. Wzięło w niej udział 48 osób.
Biuro Turystyki zapewniło transfer autokarem na trasie Wrocław-Lwów, przejazd wagonami sypialnymi na trasie Lwów-Symferopol, zakwaterowanie w wysokiej klasy hotelu w Sudaku, wyżywienie, opiekę dwujęzycznych pilotów oraz wycieczki fakultatywne. Pomimo długotrwałej podróży do docelowego hotelu w nadmorskim Sudaku (ok. 40 godzin w jedną stronę) uczestnicy wyjazdu byli zadowoleni z podziwiania rozległej Ukrainy oraz krajobrazu i zabytków Półwyspu Krymskiego.

Zwiedziliśmy stolice Krymu - Symferopol, twierdzę Genueńczyków w Sudaku, miejscowość Kercz, Stary Krym - pierwotną stolicę Chanatu Krymskiego, w której znajduje się muzeum kultury tatarskiej oraz piękną Jałtę. W miejscowości Kercz, łączącej Europę z Azją, Morze Azowskie z Morzem Czarnym zwiedziliśmy Emi -Kale, zachowane kurhany carskie - pomnik plemion Scytyjskich z czasów średniowiecza. W Jałcie - centrum Krymu -zwiedziliśmy Carskie Pałace, w których odbywała się Konferencja Jałtańska. Podziwialiśmy zamek "Jaskółcze Gniazdo" wybudowany w 1912 roku na skale zwisającej 38 m nad morzem. W miejscowości Ałupka odwiedziliśmy zamek z I połowy XII wieku z pięknymi założeniami parkowymi oraz rozległymi tarasami. Nie ominęliśmy Feodozji, rodzinnego miasta słynnego marynisty Ajwazowskiego, w którym przez wiele lat tworzył swoje wspaniałe dzieła zgromadzone w miejscowej galerii. Miłym akcentem była wycieczka spacerowym statkiem wzdłuż wulkanicznego rezerwatu Kara-Dag.


KRYM - Zamek na skale (h = 38 m) Jaskółczego Gniazda.

Bakczesaraj zachwycił nas zachowanymi wnętrzami pałacu Chanów Tatarskich, słynnymi fontannami oraz wykutym w skale klasztorem Uspeńskim z VI wieku. Sewastopol - słynny port obejrzeliśmy z pokładu statków spacerowych. Tę rekreacyjną wycieczkę, wzdłuż nabrzeży portu Sewastopol, przewodnicy urozmaicili bogatymi informacjami i wątkiem historycznym oraz pokazali bazę floty wojennej Rosji i Ukrainy.

Ostatnim punktem zwiedzania, w drodze powrotnej, było miasto Lwów, tak bliskie sercu wielu Polaków. Lwów zachwycił nas odnowioną starówką, Katedrą Rzymsko-Katolicką, miejscem kontaktowym Polaków zamieszkałych na Ukrainie oraz słynnym Cmentarzem Łyczakowskim.

Podczas całego wyjazdu interesowaliśmy się osiągnięciami także w dziedzinie nowego budownictwa, podziwialiśmy systemy renowacji starego budownictwa, zahaczyliśmy o tematykę mieszkaniową, w tym budownictwo tzw. "apartamentowców", których najwięcej powstaje w rejonie Symferopola i Jałty.


SUDAK - brzeg Morza Czarnego.


SUDAK - widok na Twierdzę Genueńczyków.


Z bardzo udanego wyjazdu "dookoła Krymu" na pewno każdy z uczestników odniósł wiele wrażeń, które na długo pozostaną w pamięci.

Kol. Maria Leśniak-Polus - Koło nr 28
Kol. Zygmunt Rewucki - Koło nr 56


2. Koło Nr 6 Zgorzelec


Dnia 18 Maja 2007 roku odbyło się spotkanie członków koła nr 6. Spotkanie nasze zostało podzielone na dwie części. W pierwszej przedstawiony został przygotowany referat n/t "Zabezpieczenie antykorozyjne struktur betonowych w przemyśle" . Po wysłuchaniu referatu nastąpiła dyskusja. Dyskusja dotyczyła tematu referatu oraz problemów budowlanych występujących w naszym środowisku.

Druga część spotkania została zaplanowana jako spotkanie integracyjne członków koła przy degustacji potraw z rusztu w "ogródku" restauracji "KAPRYS". Niestety pogoda nie dopisała - silne opady deszczu i degustacja potraw z rusztu musiała zostać przeniesiona do pomieszczeń restauracji.

Pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych spotkanie odbyło się w miłej atmosferze.


Kol. Jerzy Bączkowski

3. Koło Nr 33 "Wrobis" - Wyjazdowe szkolenie techniczne do czeskiej miejscowości Jesenik

Zarząd Koła Zakładowego PZITB przy WPBP Nr 2 Wrobis S.A. zorganizował w połowie czerwca szkolenie techniczne wyjazdowe do czeskiej miejscowości Jesenik. Tematem szkolenia były wodoodporne płyty UPS, izolacje z wełny mineralnej, referowane przez przedstawiciela firmy URSA. Ponadto omawiane były najczęściej powtarzalne usterki występujące w budownictwie i sposób ich wyeliminowania w procesie wykonywania robót budowlanych.


Szkolenie było połączone z częścią turystyczną. Uczestnicy szkolenia poza wejściem na górę Pradziad ( najwyższa morawska góra) zwiedzili górskie miasteczko Karlową Studankę, jaskinię "Na Promezi", Złoto-Górski skansen kopalni złota oraz rezerwat REJVIZ połączony z atrakcyjną dydaktyczną ścieżką prowadzącą do Wielkiego Mechowego Jeziorka.


Kol. Elżbieta Suppan

 


II. ZARZĄD GŁÓWNYCo było .......

-1. Pismo Zarządu Głównego


POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW l TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
POPRZEDNIO POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW BUDOWLANYCH
ZARZĄD GŁÓWNY 00-050 WARSZAWA, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14

 

L.dzM3/2007 Warszawa, 15 maja 2007 r.


 

Przewodniczący Oddziału PZITB we Wrocławiu


Szanowny Kolego


Pozwalamy sobie poinformować, że Komitet Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji
Zawodowej, powołany przez Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa na kadencję 2005-2008, kontynuuje dotychczasowe prace związane z działalnością rzeczoznawczą PZITB, opierając się na Statucie naszego Związku oraz regulaminie uchwalonym wcześniej przez Zarząd Główny.
W obecnej kadencji do zakresu działania Komitetu zostały dodatkowo włączone sprawy nadawania stopni specjalizacji zawodowej inżynierom i technikom budowlanym - zgodnie z Uchwałą nr 14 Rady Krajowej FSNT NOT z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zasad i trybu uzyskiwania specjalizacji zawodowej inżynierów i techników. W zakresie tej specjalizacji Komitet spełnia rolę wcześniej działającej przy Zarządzie Głównym PZITB Komisji Stowarzyszeniowej ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników.
Podając powyższe, zwracamy się do Szanownych Przewodniczących Oddziałów o przekazanie uwag i propozycji dotyczących:

 • formalnego i merytorycznego uczestnictwa PZITB w procedurach przyznawania przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa tytułów rzeczoznawców budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym, (recenzowanie wniosków, udział w pracach Izb Okręgowych), a także w sprawie merytorycznych zakresów (specjalności) uprawnień nadawanych tym rzeczoznawcom,
 • uznawania przez PUB dotychczas nadanych tytułów rzeczoznawców budowlanych PZITB,
 • podnoszenia jakości opracowań rzeczoznawczych (ekspertyzy/ orzeczenia, opinie), na przykład przez wprowadzenie obowiązku ich weryfikacji,
 • podnoszenia kwalifikacji rzeczoznawców budowlanych PZITB (również wg Prawa budowlanego), np. przez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, sympozjach itp., a także przez okresową weryfikację nadanych uprawnień rzeczoznawczych,
 • zakresów specjalności, w których Zarząd Główny naszego Związku nadaje tytuły rzeczoznawcy budowlanego PZITB,
 • wdrażania przyznawanych tytułów rzeczoznawców budowlanych PZITB w praktyce zawodowej, Jednocześnie - w związku z wznowieniem działalności związanej z nadawaniem specjalizacji zawodowej I i II stopnia - zwracam się z prośbą o:
 • podjęcie w Oddziale działalności w zakresie specjalizacji przez tworzenie (jeśli istniej taka potrzeba) Zespołów Kwalifikacyjnych ds. Specjalizacji Zawodowej,
 • rozpropagowanie idei specjalizacji zawodowej i warunków jej uzyskiwania,
 • zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących spraw specjalizacji zawodowej inżynierów i techników budowlanych.

  Będziemy zobowiązani za nadesłanie uwag i propozycji Oddziałów pod adresem
  Zarządu Głównego.

  Z poważaniem i koleżeńskim pozdrowieniem

  Przewodniczący-KiRz.B. i S.Z.                                 Przewodniczący PZITB
  Leonard Runkiewicz                                                   Wiktor Piwkowski

  Do niniejszej informacji załączam:

  - wykaz specjalności, w których można uzyskać tytuł rzeczoznawcy budowlanego PZITB
  - ogólne zasady działania Komitetu Rzeczoznawstwa i Specjalizacji Zawodowej w zakresie specjalizacji inżynierów i techników,
  - wytyczne Komitetu Rzeczoznawstwa i Specjalizacji Zawodowej w sprawie ramowego wzoru autoreferatu inżynierów oraz w sprawie kwalifikacji twórczych osiągnięć zawodowych,
  - wzór protokółu Zespołu Kwalifikacyjnego ds. specjalizacji zawodowej,
  - treść uchwały nr 14 ZG FSNT NOT, z załącznikiem nr 3.

  Załącznik do projektu Uchwały
  Zarządu Głównego PZITB z dnia 20 czerwca 2006 r.
  w sprawie rozszerzenia spisu specjalności
  rzeczoznawcy budowlanego PZITB


  Spis specjalności rzeczoznawczych w obszarze działania:

  1. Materiały budowlane - właściwości i stosowanie
  2. Budownictwo ogólne
  2.1. Konstrukcje i ustroje budowlane
  2.2. Roboty wykończeniowe i ogólnobudowlane
  2.3. Zabezpieczenia i ochrona obiektów budowlanych w zakresie ppoż.
  2.4. Utrzymanie i eksploatacji obiektów zabytkowych
  2.5. Audyt i ocena energetyczna budynków
  3. Konstrukcje betonowe
  3.1. Budownictwo kubaturowe
  3.2. Konstrukcje inżynierskie
  4. Konstrukcje metalowe
  4. l. Konstrukcje w budownictwie kubaturowym
  4.2. Konstrukcje inżynierskie
  5. Konstrukcje drewniane
  5.1. Konstrukcje w budownictwie kubaturowym
  5.2. Konstrukcje inżynierskie
  6. Geotechnika i fundamentowanie
  6.1. Badanie podłoża - wytyczne posadowienia budowli
  6.2. Fundamentowanie specjalne: pale, studnie, kesony, grodzę, wibrcflotacja itp.
  7. Posadowienie i zabezpieczenie budowli na terenach działań górniczych
  8. Budowle i konstrukcje poddane obciążeniom dynamicznym
  9. Izolowanie i zabezpieczenie budowli

  9.1. Izolacje wodochronne
  9.2. Izolacje termiczne
  9.3. Zabezpieczenie przeciw korozji
  9.4. Zabezpieczenie budowli przeciw czynnikom biologicznym
  9.5. Akustyka budowlana, izolowanie i zabezpieczenie od hałasu
  10. Organizacja procesu inwestycyjnego
  11. Ekonomika, ceny i rozliczenia

  11.1. Kosztorysowanie robót budowlanych
  11.2. Umowy, wynagrodzenia i rozliczenia
  11.3. Szacowanie nieruchomości budowlanych
  11.4. Analiza ekonomiki przedsiębiorstw
  12. Ekologia i ochrona środowisko w budownictwie

  Dla zainteresowanych:
  Pozostałe załączniki są do wglądu w Biurze Oddziału Wrocławskiego PZITB.
  Prosimy o wniesienie i dostarczenie uwag do Biura PZITB.

  2. III Zjazd Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.


  Na kontynencie pótnocno-amerykańskim organizacje polskich inżynierów działają w Chicago, Nowym Jorku, Detroit, Los Angeles, San Francisco i w Toronto.
  Z inicjatywy Światowej Rady Badań nad Polonią w dniach 10-12.X 2003 r. doszło w Orchard Lakę k. Toronto do spotkania działaczy tych organizacji. Rezultatem tego spotkania było założenie Rady Polskich Inżynierów Ameryki Północnej. Drugi Zjazd Rady odbył się w dniach 29.04-01.05. 2005 r. w Niagara Falls w Kanadzie. Na miejsce obrad III Zjazdu wybrano Chicago.
  Zjazd obradował w dniach 27-29 kwietnia 2007 r. Podstawowym celem obrad była integracja polonijnych i polskich środowisk technicznych, w celu stworzenia silnych podstaw do rozwoju współpracy naukowo-technicznej i określenia roli Polonii oraz polonijnych organizacji inżynierskich w tym przedsięwzięciu. Głównym tematem sympozjum, które odbyto się w czasie Zjazdu, był "Transfer technologii i wdrażanie innowacji". Tematyka ta została podzielona na cztery grupy tematyczne: transfer technologii, polscy inżynierowie w USA i Kanadzie - nowe przedsięwzięcia, uczelnie wyższe i współpraca naukowa, oraz klub ekspertów. W Zjeździe wzięło udział około 90 osób reprezentujących ośrodki naukowo-badawcze i akademickie z USA, Kanady, Polski i Francji. W gronie gości honorowych Zjazdu byli między innymi: wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP Olaf Gail, radca minister Ambasady RP w Waszyngtonie prof. Andrzej Rabczanko, pierwszy radca ambasady RP z biura w Nowym Jorku Krzysztof Dąbrowski, wiceprezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prof. Zygmunt Kolenda, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT dr Wojciech Ratyński, prezes Konfederacji Pracodawców Andrzej Malinowski oraz kilkuosobowe grono władz rektorskich polskich uczelni (Politechnik - Białostockiej, Szczecińskiej, Warszawskiej, Śląskiej). Gospodarzem Zjazdu był prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej mgr inż. Janusz Zastocki, a przewodniczącym Komitetu Naukowego Zjazdu prof. Andrzej Nowak z University of Nebraska w Lincoln. W czasie uroczystości otwarcia obrad przedstawiciele z USA, Kanady i Polski dokonali związania flag tych trzech państw, symbolizującego zacieśnianie wzajemnej współpracy pomiędzy polskimi inżynierami działającymi w całym świecie. Zjazd w Chicago poprzedziło sympozjum pt: "Transfer technologii i wdrażanie innowacji" pod patronatem konsula generalnego Krzysztofa Kasprzyka i Radcy-Ministra Ambasady RP prof. Andrzeja Rabczenko. Sympozjum odbyto się 25 kwietnia br. w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.

  Dr ini. Zygmunt Rawicki

  3. Główna Komisja Seniorów.

  W dniach 16-18 maja w Sopocie odbyła się XXII Krajowa Narada Seniorów. Uczestniczyło w niej 23 przedstawicieli z 16 Kół Seniorów. Organizatorem Narady był Gdański Oddział PZITB i Jego Koło Seniorów którego długoletnim przewodniczącym jest Kol. Zenon Zduńczyk.
  W pierwszym dniu Przewodniczący Oddziału Kol. Ryszard Trykosko który jest jednocześnie przewodniczącym Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, powitał uczestników Narady i wyczerpująco zapoznał z działalnością Gdańskiego Oddziału.
  Główny temat Narady to "Uwagi i spostrzeżenia do PROGRAMU DZIAŁANIA ZG PZITB do 2008 roku. Opracowane przez Kol. Mariana Janturę tezy stały się podstawą do szerokiej dyskusji.
  Referat Kol. Tadeusza Tarczyńskiego stał się podstawą opracowania Uchwały Narady. Główne zagadnienia tego opracowania dotyczyły:
  - rozwoju zawodowego młodych inżynierów i techników,
  - nowelizacji porozumienia z PIIB,
  - utrzymania kontaktów i współpracy z NOT,
  - nabywania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przez
  techników budowlanych.
  W trzecim dniu Narady gościliśmy Przewodniczącego PZITB Kol. Wiktora Piwkowskiego, który w głównej części swego wystąpienia przedstawił jedenaście punktów Programu Działania PZITB na lata 2007-2008, a następnie udzielał odpowiedzi na pytania uczestników. Podziękował za zaproszenie na Krajową Naradę Seniorów i zapewnił, że wypowiedzi Kolegów Seniorów będą dla niego cennymi wskazaniami w pracy na rzecz naszego Związku.
  Kol. Tarczyński zaapelował do władz PZITB żeby nasze uwagi, propozycje czytano, analizowano i wprowadzano wżycie. Zaproponował sporządzenie nowego porozumienia między PZITB a PIIB.


  W części rekreacyjnej przewidziano zwiedzanie Trójmiasta zgodnie z programem:
  - wysłuchanie Koncertu Organowego w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie,
  - oglądanie portu w Gdyni z punktu widowiskowego na "Kamiennej Górze",
  - zwiedzanie Skweru Kościuszki i Mola południowego.
  - zwiedzanie Mola w Orłowie i Klifu Orłowskiego.


  Założony Program został zrealizowany.


  Kol. Wiesław Mazur - Przewodniczący GKS

  4. Inne


  - XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Awarie budowlane" w dniach: 23-26 maja 2007 r. w Szczecinie-Międzyzdrojach. Organizowana przez Politechnikę Szczecińską, a od ponad ćwierć wieku stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych.
  -III Konferencja Naukowo-Techniczna "Renowacje Budynków i Modernizacje Obszarów Zabudowanych" - Zielona Góra 2007 w dniach 16-17 marca 2007 pod patronatem ministra budownictwa i rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego .
  - Warsztaty Inżynierów Budownictwa "Problemy przygotowania i realizacji inwestycji
  budowlanych" Puławy 19-21.04.2007 wzięli w nich udział przedstawiciele Urzędów Centralnych zajmujących się zagadnieniami budownictwa pracownicy uczelni technicznych,
  inżynierowie budownictwa PZITB. Patronowały: Ministerstwo budownictwa, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Główny Inspektor Pracy, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Zarząd Główny PZITB.


  Co będzie ...


  - 53 Konferencja Naukowa KRYNICA-2007 w dniach 16-21 września 2007 r. organizowany przez Politechnikę Białostocką, Komitet Nauki PZITB, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

  - Konferencja Naukowa "Zarządzanie realizacją inwestycji budowlanych - wyzwania i perspektywy" Gdańsk-Sopot 11-13 października 2007 r. organizowana przez Politechnikę Gdańską Wydz. Inżynierii Lądowej i Środowisko - Katedrę Konstrukcji Metalowych i Zarządzanie w Budownictwie.

  - V Sympozjum "Wpływy środowiska na budowle i ludzi - obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskonfort" 24-27 października 2007 r. w Kazimierzu Dolnym organizowana przez Katedrę Mechaniki Budowli Politechniki Lubelskiej, Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Instytutu Mechaniki Politechniki Krakowskiej.

  - IX Sympozjum PSMB "Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem" Zakopane 18-20 października 2007 r. organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa przy współpracy Komitetu Technologii Drewna PAN, Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Komitetu Trwałości Budowli ZG PZITB (dr inż. Jerzy Karyś).


   


  III. INFORMACJE Z WYDAWNICTW TECHNICZNYCH


  WARTO PRZECZYTAĆ - WARTO WIEDZIEĆ


  PRZEGLĄD BUDOWLANY

  Nr 3 marzec 2007.

  - Spadek liczby bankructw w 2006 roku.
  - Izolacja przyszłości.
  - Co architekt i inżynier budowlany powinni wiedzieć z fizyki budowli ?
  - Profesjonalnie o obiektach sportowych.
  - System wielko formatowy do przetworzenia dokumentacji technicznej do postaci elektronicznej.
  - Prosty montaż rusztowań Layher Blitz.
  - ocena uszkodzeń betonu przy ścinaniu na podstawie badań kompozytów z kruszywami granitowymi.
  - Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych
  (cz. II).
  - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w procesie inwestycyjnym.
  - Innowacje w budownictwie i ich ryzyko.
  - Zagadnienia bezpieczeństwa pracy przy wybranych robotach remontowych.


  Nr 4 kwiecień 2007.

  - Więcej wiedzy dla inżynierów.
  - Porządek w dokumentacji technicznej Hyper BOC.
  - Komunikacja nad rusztowaniach.
  - Grodzice winylowe.
  - Uszkodzenia (diagnostyka i monitoring) żelbetowej konstrukcji elektrowni wodnej na Odrze we Wrocławiu.
  - Monitorowanie konstrukcji budowlanych a wzrost ich bezpieczeństwa.
  - Problemy konstrukcyjne projektowania i realizacji budynków wysokich na przykładzie trzech wieżowców z Gdańsku.
  - Zagadnienie wczesnego rozdeskowania stropów w budynkach wielokondygnacyjnych.
  - Wpływ dodatków polimerowych na parametry wytrzymałościowe betonów cementowych.
  - Stalowe łączniki rozporowe i wklejane w robotach budowlanych. Zasady stosowania (cz. I).
  - Zastosowanie metody sztucznej inteligencji do wyznaczania wskaźnika kosztów pośrednich robót budowlanych .
  - Proszę o państwowy nadzór budowlany.


  Nr 5 maj 2007.

  - Dach tradycyjny czy odwrócony ?
  - Konsole.
  - Systemy dokumentowe - obieg i elektroniczne archiwum.
  - Od identyfikacji założeń do rozbiórki - cykl życia budowy.
  - Ocena stanu betonu w elementach wiaduktu drogowego.
  - Nowe bezinwazyjne metody pomiarowe zmian porowatości w materiałach sypkich.
  - Stalowe łączniki rozporowe i wklejane w robotach budowlanych. Projektowanie zamocowań (cz. II).
  - Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu. Katodowa i protektorowa ochrona zbrojenia (cz. III).
  - Procedury FIDIC zamówieniach publicznych robót budowlanych..


  Nr 6 czerwiec 2007.


  - Zużycie energii w sektorze budowlanym - teraźniejszość i przyszłość.
  - Technologia betonów architektonicznych.
  - Metody diagnostyki zagrożenia korozyjnego zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Podstawowe badania elektrochemiczne (cz. III).
  - Sprawdzanie nośności konstrukcji stalowej dachu hali sportowo-widowiskowej przy jej dociepleniu.
  - O potrzebie stosowania zbrojenia w spoinach wspornych muru.
  - Naprawa metodą spawania prętów żebrowanych w konstrukcjach z betonu.
  - Wpływ klimatu na kondensację międzywarstwową w przegrodach budowlanych.
  - Przyczyny odnowy wypłaty odszkodowań.


  INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

  Nr 4 kwiecień 2007.

  - Kryty tor kolarski w Pruszkowie.
  - Specyfika projektowania i budowy mostów miejskich.
  - Wizualizacja i autoreklama projektu na przykładzie estakady w Nonterre we Francji.
  - Analiza statyczna masztu z uwzględnieniem zerwania odciągu.
  - Analiza podatności kominów stalowych na wzbudzenie wirowe według ujęć normowych.
  - Wpływ odkształceń postaciowych na ugięcia belek stalowych zespolonych z płytą betonową.
  - Niestateczność dystorsyjna belek z kształtowników giętych o stopkach z usztywnieniami brzegowymi.
  - Modelowanie odkształceń od skurczu i pełzania betonu przy wykorzystaniu naprężeń efektywnych.
  - Badanie dynamiczne w ocenie stanu belek żelbetowych i wzmocnionych taśmami CFRP.
  - O wartościach charakterystycznych obciążenia śniegiem.
  - Czy zdegradowano inżynierów i techników budownictwa.
  - Jednak inżynierów i techników zdegradowano.
  - Rozmowa z dr inż. Ryszardem A.Danielem z Holandii.

  Nr 5 maj 2007.


  - Lekkie betony wysokowartościowe samozagęszczane - badania i ocena możliwości wykonywania.
  - Fundamenty elektrowni wiatrowych - przykład zastosowania betonów wysokowartościowych w Polsce.
  - Naciągi w linach odciągowych masztów telekomunikacyjnych podczas ich rektyfikacji.
  - Odzyskiwanie i wykorzystanie hydraulicznych środków wiążących z elementów betonowych pochodzących z rozbiórki.
  - Wymiana urządzeń dylatacyjnych mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu.
  - Obciążenia próbne wieloprzęsłowego mostu zespolonego.
  - Kategoria zmęczeniowa spoin czołowych poprzecznych badanych laboratoryjnie.
  - Badania wpływu cynkowania zanurzeniowego na właściwości stali konstrukcyjnej.
  - Wykorzystanie niestacjonarnych pomiarów sorpcji do wyznaczania współczynnika dyfuzji wilgoci wybranych materiałów.
  - Badania ultradźwiękowe betonu przy zwiększających się naprężeniach.
  - Wpływ rodzaju cementu na sorpcyjność wody w zaprawach modyfikowanych włóknami polipropylenowymi.
  - Propozycja modelu zużycia ściernego betonu.
  - Charakterystyka i zagrożenia środowiska w województwie zachodniopomorskim.
  - Polska Izba Inżynierów Budownictwa w piątą rocznicę powołania.
  - Instytuty badawcze budownictwa w Europie.
  - Profesor Andrzej Nowak - wybitny działacz i ambasador polskiej nauki.

  Nr 6 czerwiec 2007.

  - Płaskie stropy sprężone kablami bez przyczepności - specyfika projektowania.
  - Betony mostowe.
  - Projektowanie i budowa nieobrotowej kopuły żelbetowej.
  - O sposobie wymiany uszkodzonych filarów przyziemia w zabytkowym gmachu "Bazar Poznański" w Poznaniu.
  - Wysokie budynki mieszkalne w Hongkongu .
  - Wpływ parametrów styku na nośność żelbetowych elementów zespolonych pod obciążeniem doraźnym.
  - Badania fragmentu konstrukcji nośnej pokrycia dachowego lekkich hal magazynowych systemu Remco.
  - Zastosowanie analizy map zagrożeń w diagnostyce konstrukcji żelbetowych.
  - Most na rzece Kwai - rzeczywistość czy fikcja filmowa.


  ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

  KOMISJA INFORMACJI I PROMOCJI

  Marianna Czuper
  Sylwester Duda
  Stefan Radomski

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
  Oddział We Wrocławiu

  50-020 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74
  tel./fax: 34-364-88; 344-85-89

  sekretariat.pzitb@not.pl , informacja.pzitb@not.pl

   

   

   

 •