Wszystkim Członkom Stowarzyszenia
życzy Zarząd Wrocławskiego Oddziału PZITB


I. WROCŁAWSKI ODDZIAŁ PZITB


Co było...

Zarząd Oddziału

1. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Oddziału Wrocławskiego PZITB

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu, które odbyło się 16 października 2006 powołane było w sprawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie - dotyczącą dofinansowania projektu w ramach sektorowego programu operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Kol. Jerzy Gałązka i Kol. Kazimierz Wołyniec przygotowali "Projekt pozyskania środków Unijnych na szkolenia". W wyniku tych działań zostaniemy benificjentem 750.000,00 zł przeznaczonych przez UE na szkolenia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Po uzyskaniu decyzji z PARP zostało zwołane Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu, na którym podjęto następujące Uchwały:

UCHWAŁA Nr 21/Z/2006

Zarząd upoważnił Przewodniczącego oraz Sekretarza do podpisania umowy nr SPORZL-2.3a-3-02-040/0001: Doskonalenie kwalifikacji i umiejętności inżynierów i techników budownictwa, realizowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2004-2006 z Polską Agencją rozwoju Przedsiębiorczości w siedzibą w Warszawie.

UCHWAŁA Nr 22/Z/2006

Zarząd upoważnił Kol. Tadeusza Nawracaja ? Przewodniczącego Oddziału Wrocławskiego PZITB i Kol. Alicję Dudzik - Sekretarza Oddziału Wrocławskiego PZITB do podpisania weksla na kwotę 750.150,90 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 90/100) wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie należytego wykonania umowy Doskonalenie kwalifikacji i umiejętności inżynierów i techników budownictwa, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2004-2006.

UCHWAŁA Nr 23/Z/2006

Zarząd powierzył obowiązki Kierownika Projektu Kol. Jerzemu Gałązce w oparciu o realizowaną umowę nr SPORZL-2.3a-3-02-040/001 Doskonalenie kwalifikacji i umiejętności inżynierów i techników budownictwa, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2004-2006, który będzie odpowiedzialny za projekt i jego realizację zgodnie z umową wraz z rozliczeniem środków i celowości ich dysponowania.

2. Zjazd Przedstawicieli Jednostek Organizacyjnych

odbył się w dniach 10 i 11 listopada 2006 r. w Zamku Czocha koło Leśnej.

Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PZITB Kol. Tadeusz Nawracaj przywitał serdecznie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości w osobach: wice Przewodniczącą Wrocławskiej Rady FSNT NOT Kol. Krystynę Szcześniak, Kol. Jacka Kramnika Przewodniczącego Oddz. Wałbrzyskiego PZITB, Dyrektora WPRI EKO pana Wojciecha Szewczyka, Kol. Romana Kluczyckiego ze Stowarzyszenia Developerów, Kol. Bogdana Podolskiego - Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego, Kol. Wiesława Mazura - Przewodniczącego Głównej Komisji Seniorów oraz Zasłużonego Seniora Kol. Jerzego Leo Jankiewicza. Przypomniał, że Zjazd Jednostek odbywa się po raz 28, a w Zamku Czocha spotykamy się trzeci raz, oraz oznajmił, że tym uroczystym Zjazdem rozpoczynamy obchody 60-lecia naszego Oddziału.


Przewodniczący T.Nawracaj i Sekretarz Alicja Dudzik wręczyli przyznane przez Zarząd Główny Honorowe Odznaki PZITB:
Złote - Kol.Kol. Bożenie Ziębie, Janowi Regdosz, Edwardowi Rewerskiemu
Srebrne - Kol.Kol. Marii Gul, Krzysztofowi Gawronowi, Romanowi Kluczyckiemu, Ryszardowi Rottter, Krzysztofowi Schabowiczowi.Odznaczenia Złote Honorowe PZITB

Odznaczenia Srebrne Honorowe PZITB

Kol. Krystyna Szcześniak przekazała życzenia od Wrocławskiej Rady FSNT NOT we Wrocławiu dobrej kontynuacji, intensywnej działalności z okazji 60-lecia Wrocławskiego Oddziału PZITB.

Kol. Tadeusz Nawracaj przedstawił rys historyczny powstania PZITB oraz naszego Oddziału dociekając ?kto pierwszy wskazał drogę, kto pierwszy cel wyznaczył?.

Pierwsze wzmianki podają, że w roku 1877 na Politechnice Lwowskiej zawiązało się Towarzystwo Budowlane, a w roku 1899 zawiązano w Krakowie Stowarzyszenie Budowlane, rozwiązane w roku 1907 przez cara , ale powstała wtedy Izba Budowlana, która w 1928 r. nakazem cara została rozwiązana w związku z kryzysem ekonomicznym Państwa.

W 1915 r. na Politechnice Warszawskiej powstało "Koło Słuchaczów Inżynierii", a potem w 1928 r. "Stowarzyszenie Inżynierów Budowlanych". 16.II.1928 r. powstało pierwsze prawo budowlane, dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej i przetrwało do 1974 r.

W roku 1934 powstało Stowarzyszenie Inżynierów Budowlanych, a w maju tego roku odbył się pierwszy Krajowy Zjazd w Warszawie na ul. Czackiego, udział wzięło 150 inżynierów, kilku profesorów Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej. Stowarzyszenie liczyło wtedy 420 członków a w roku 1938 już 750 członków w 8 Oddziałach. Zjazd wyznaczył jako cel działania "tworzenie warunków do nauki i obrona wobec administracji i architektów". We wrześniu 1939 Stowarzyszenie zamknęło swoją działalność licząc 810 członków. Stowarzyszenie podjęło działalności w Warszawie w dniu 24.IX.1945 r. zebraniem sprawozdawczym z działalności. za okres 1939-1945. 12.XII.1946 z inicjatywy Zarządu Głównego w Warszawie powołano Oddział Wrocławski jako jeden z 8 Oddziałów. Pierwsze walne zgromadzenie członków odbyło się 12.VI.1948 w sali Wrocławskiej Dyrekcji Rozbudowy na ul. Ofiar Oświęcimskich 38, powstał Dolnośląski Oddział PZITB, który liczył 86 członków. Omawiano też bardzo ważną sprawę uprawnień budowlanych " na projektowanie i budowanie". 13.X.1948 r. powstał Wrocławski Oddział NOT (Świdnicka 39) budynek NOT był zniszczony i członkowie naszego Stowarzyszenia podjęli się odbudowy, a od marca 1949 r. PZITB objęło biuro w budynku NOT. W 1986 r. w monografii NOT wymienia się naszych działaczy w podziękowaniu za odbudowę NOT-u. W latach 1950-55 organizowano wieczorową szkołę inżynierską, którą później przekazano Politechnice. Krótki rys historyczny z działalności Oddziału Wrocławskiego:

 • 1955 r. zorganizowano konferencję nt.: "Uprzemysłowienia w budownictwie"
 • 1956 r. otwarto Klub Technika
 • 1958 r. Oddział Dolnośląski powołał Komisję Nauki, która w r 1961 była współorganizatorem konferencji w Krynicy
 • od 1962 r. Komisja Szkoleniowo-Odczytowa organizowała kursy przygotowawcze kierujące na skrócone studia Politechniczne.

Zgromadzenia Oddziałów i wybory władz odbywały się do roku 1964 w cyklach rocznych, a po roku 1964 dwuletnich.

 • 1965 r. zorganizowano Konferencję Krynicką.
 • 1966 r. katastrofa budowlana na placu Grunwaldzkim - pomoc prawna naszym członkom i ekspertyza wyjaśniające przyczyny katastrofy.
 • 1968 r. Prezydent Miasta Wrocławia odznacza Oddział Wrocławski odznaką "Budowniczy Wrocławia".
 • 1968 r. czerwiec - Oddział Wrocławski organizuje Krajowy Zjazd PZITB w sali Technikum przy ul. Wielkiej i tu po raz pierwszy wręczono nagrodę imienia prof. Żenczykowskiego Kol. prof. Adamowi Mitzlowi - członkowi naszemu Oddziału .
 • 1970 r. Oddział otrzymuje od władz wojewódzkich Odznakę "Zasłużony dla Dolnego Śląska".
 • 1972 r. na 25- lecie Oddziału Wrocławskiego zorganizowano w kuluarach Hali Ludowej wystawę budownictwa, którą 2 lata później przeniesiono do Warszawy (hala przy ul. Batyckiej).
 • X.1972 na Zjeździe Krajowym PZITB przewodniczący Oddziału Wrocławskiego
  Kol. Zygmunt Szafran zostaje wice Przewodniczącym Zarządu Głównego PZITB.
 • 7.X.1977 powstaje Koło Seniorów przy Oddziale Wrocławskim PZITB.
 • 22.X.1977 r. obchodzono uroczystość 30-lecia Oddziału w salach Wrocławskiego Ratusza.
 • 1978 r. z Oddziału Wrocławskiego powstają Oddziały: Wałbrzych, Legnica, oraz Komisja Koordynacji Kół w Jeleniej Górze.
 • 1979 r. odbył się Zjazd Przewodniczących Kół i Komisji w Ścięgnach k/Karpacza.

W roku 1980 Oddział Dolnośląski liczył 4000 członków a w skali kraju PZITB liczyło 44 tys. członków. Lata 1981-83 bogate w wydarzenia, odbywało się ścieranie poglądów dot. apolityczności PZITB i jej przyszłości.

Na krótki czas bo od 19.XII.1983 do 13.I.1984 na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd Oddziału został Uchwałą Zarządu Głównego PZITB zawieszony, a komisarycznym Przewodniczącym został Kol. Kazimierz Czapliński. W latach 80-tych rozpoczęły się Sesje "Człowiek-Przyroda-Budownictwo" organizowane prze Koło Seniorów. W roku 1981 odbył się IV Zjazd PZITB we Wrocławiu zorganizowany przez nasz Oddział. Było wtedy 640 członków wspierających. Rozpoczęto też wtedy budowę własnej siedziby na ul. Malarskiej, która w latach 90-tych została sprzedana. Odbywały się co roku Zjazdy Jednostek Organizacyjnych: w Trzebieszowicach, Wrocławiu, Sobótce, Ścięgnach, Polanicy Zdrój, Zamku Czocha, Kudowie, Lądku Zdroju, Głuchołazach, Kliczkowie, Złotnikach. Okres ostatniego 10-lecia Stowarzyszenia wielką wagę przykładało do spraw związkowych stąd ożywiona działalność Stowarzyszenia, wyjazdy, szkolenia, spotkania, duży wkład pracy w powstaniu Izby Budowlanej, a w roku 1977 niesienie pomocy powodzianom - darmowe ekspertyzy po powodzi a także wydatna pomoc w odbudowie Teatru Polskiego. Jubileusz 50-lecia naszego Oddziału obchodziliśmy uroczyście w Hali Ludowej i w Auli Politechniki Wrocławskiej. W chwili obecnej Oddział Wrocławski stanowi liczebnie 10% członków PZITB (w skali kraju blisko 6000) stąd jesteśmy najliczniejszym Oddziałem i jednym z aktywniejszych.

Po wystąpieniu Przewodniczącego zebrani z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji i obejrzeli krótki film z pobytu Kol. Jerzego Bączkowskiego w Hongkongu, Pekinie i Szanghaju.

Sala obrad

Uczestnicy Zjazdu

Dzień pierwszy Zjazdu zakończył się uroczystą kolacją koleżeńską i tańcami w Sali Rycerskiej Zamku Czocha. Dzień drugi 11 listopada zebrani uczcili Święto Niepodległości odśpiewaniem pieśni patriotycznych.
Kol. Tadeusz Nawracaj przedstawił uczestnikom Zjazdu krótki przebieg Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, który odbył się w dniu 18.10.2006 w Warszawie, konkludując że do dzisiejszego dnia nie wie czy Statut został przyjęty, bo mimo upływu czasu protokół z NWKZ nie został Oddziałowi przesłany pomimo naszej prośby. Uwagi i propozycje do "Statutu" Oddziału Wrocławskiego nie zostały przyjęte przez Delegatów, a sam Zjazd był słabo zorganizowany. Omówił też przedstawiony na Zjeździe przez przewodniczącego Piwkowskiego kierunki działania w latach 2005-2008
Kol. Krystyna Szcześniak mówiła o tym co może dać młodym członkom Stowarzyszenie i Izba w ramach europejskiej i krajowej struktury organizacji. Stowarzyszenie tworzą branżowcy, akademicy tworzą program kształcenia. Ważna jest wiedza, umiejętności i kwalifikacje oraz kształcenie ustawiczne.
Kol. J. Gałązka przedstawił projekt szkolenia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich dofinansowane ze środków unijnych dla zapewnienia wysoko wykwalifikowanych kadr, w tym kadr zarządzających. Informacje - patrz list Przewodniczącego str. 35-35.
Następnie Przewodniczący Kół i Komisji poinformowali o bieżącej działalności swoich jednostek.
Kol. Tadeusz Nawracaj pragnie zorganizować wystawę "60 lat działalności PZITB na Dolnym Śląsku" i prosi o przekazywanie zdjęć, narzędzi z lat ubiegłych, a także wspomnień jak wspólnie odbudowaliśmy i budowaliśmy Wrocław i Dolny Śląsk. Stwierdził, że realizacja budżetu za 10 m-cy jest prawidłowa. Budżet jest realizowany zgodnie z planem. Poinformował, że Konkurs "Dolnośląska Budowa Roku" będzie odbywał się w cyklu dwuletnim ponieważ za mało było zgłoszeń. Posiedzenia Zarządu odbywają się regularnie zgodnie ze Statutem.

W przerwach między obradami uczestnicy zwiedzili Zamek Czocha XIII. Podziwiali wystroje sali rycerskiej i marmurowej, komnatę książęcą, a także zabytki dziedzińca dolnego -"studnię niewiernych żon", a także wspaniałe widoki z wieży zamkowej. Okolice zamku Czocha są atrakcyjną częścią Pogórza Izerskiego. W pobliżu na przełomie Kwisy położone są dwa sztuczne jeziora z zaporami wodnymi. Wokół znajdują się idylliczne zakątki, urocze plenery, ruiny starych zamków i pałaców.
Zjazd choć krótszy, niż zwykle, bo tylko piątek-sobota (w związku z wyborami samorządowymi) z uwagi na tematykę i poruszane nasze Stowarzyszeniowe problemy spełnił oczekiwania uczestników. Poddano również pod rozwagę Zarządu czy Zjazdy nie powinny odbywać się dwa razy do roku.


Zdjęcie grupowe uczestników Zjazdu.


Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Zarząd Oddziału wystosował pismo o treści:

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział we Wrocławiu

www.pzitb.not.pl
e-mail:sekretariat.pzitb@not.pl
50-020 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74
tel./fax: 071 34-364-88; ~344-85-89

L.dz. 98/4/2006 Wrocław, dnia 08.08.2006 r.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

Wrocławski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa zwraca się do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o rozpatrzenie naszej propozycji - uruchomienie działania i zajęcie się sprawą budowy Pomnika Upamiętnienia Polskich Żołnierzy poległych w obronie Lwowa w walce w Niemcami w miejscowości Hołosko koło Lwowa w czasie II Wojny Światowej w 1939 roku.
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa jest organizacją zrzeszającą na terenie Dolnego Śląska ponad tysiąc inżynierów i Techników Budownictwa.
Wśród członków naszego Oddziału jest wielu - którzy nie tylko pamiętają tamte wydarzenia ale brali czynny udział w walkach obronnych w 1939 roku.
Sprawa miejsc pamięci, upamiętnienia tych, którzy zginęli w miejscowości Hołosko k/Lwowa jest nam bliska i stanowi sprawę honoru.
Pamięć o naszych Koleżankach i Kolegach broniących Lwowa pozostaje w pamięci tych, którzy wydarzenia te pamiętają oraz przekazują ich patriotyczną postawą młodym pokoleniom.
Wnosimy do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wniosek z nadzieją na utrwalenie tego historycznego miejsca - pozytywnym jego załatwieniu.

Sekretarz Przewodniczący
Wrocławskiego Oddziału PZITB Wrocławskiego Oddziału PZITB
Alicja Dudzik mgr inź. Tadeusz Nawracaj


na które otrzymał odpowiedź:


RADA OCHRONY
PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA
R-VI/UR/3116/2006

Warszawa, dn. 22 09.2006 r.

Pan mgr inż. Tadeusz NAWRACAJ
Przewodniczący
Wrocławskiego Oddziału
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

Szanowny Panie Prezesie,

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa od początków lat 90. XX w. stara się - według naszych skromnych możliwości - rejestrować, budować i upamiętniać polskie groby wojenne i ofiar wojen na Wschodzie.

Zważywszy na naszą historię, jest ich tysiące. W tym roku np. zbudowaliśmy dwie mogiły zbiorowe żołnierzy WP i jedną ofiar Września 1939 r. na terenach dawnego województwa lwowskiego (Dublany. Morańce. Komarno).

Oczywiście, wiele tu zależy nie tylko od naszych "dobrych chęci" i możliwości. ale także od zgody władz ukraińskich.

Jeśli chodzi o mogiłę w Hołosku-Zboiskach (obecnie w obrębie m. Lwowa), to został już wykonany (po wizji lokalnej i obmiarach) projekt budowy i upamiętnienia;
prowadziłem także na ten temat rozmowy z władzami ukraińskimi. Być może uda się w przyszłym roku projekt ten zrealizować.


Co będzie ...

 1. Spotkanie Noworoczne Oddziału Wrocławskiego - 19 stycznia 2007.
 2. W dniach 16-18 marca 2007 kolejna edycja Targów Budownictwa TARBUD-2007 w Hali Ludowej we Wrocławiu, w której Oddział Wrocławski PZITB weźmie aktywny udział:porady rzeczoznawców, seminaria tematyczne.

Co było...

w Kołach:

1. Koło nr 6 Zgorzelec - "Bal budowlańca"


Zgodnie z przyjętą przez nasze Koło tradycją odbył się w dniu 25 listopada 2006 roku "BAL BUDOWLAŃCA". Bal zorganizowaliśmy w restauracji KAPRYS. Termin balu nieco się przesunął - zwykle organizujemy bal w miesiącu październiku. Nie wpłynęło to na nasze nastroje i bawiliśmy się jak zwykle doskonale.

Rok 2006 był rokiem szczególnym dla naszego Koła - obchodzimy dziesiątą rocznicę naszej działalności. Podczas balu wspominaliśmy ten okres, dokonując jednocześnie oceny naszych działań. Obchody naszego jubileuszu zakończymy podczas uroczystego spotkania - 12 stycznia 2007 roku z udziałem Prezydium O/Wrocławskiego PZITB.

Kol. Jerzy Bączkowski

2. Koło Nr 33 "WROBIS" - Spotkanie Świąteczno-Noworoczne

W grudniu Zarząd Koła nr 33 WROBIS S.A. zorganizował dla swoich członków spotkanie świąteczno-noworoczne. Spotkanie odbyło się w miłej świątecznej atmosferze przy dźwiękach kolęd w restauracji Dwór Polski. Na wstępie przywitano i wręczono nowym członkom, którzy wzmocnili nasze szeregi, legitymacje oraz odznaki PZITB. Uczestnicy spotkania dzielili sie opłatkiem i składali sobie życzenia świąteczno-noworoczne.


Spotkanie wigilijne było okazją do zebrania się w komplecie członków koła, które skupia średnią i wyższą kadrę techniczną z budów położonych na terenie województwa Dolnośląskiego. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Przewodniczący Oddziału PZITB, kol. Tadeusz Nawracaj, który zapewnił nas o dalszej współpracy oraz poinformował o organizowanych przez Oddział szkoleniach specjalistycznych, współfinansowanych przez Unię Europejską. Zebrani mogli podzielić się informacjami zawodowymi oraz wymienić poglądy na tematy związane z działalnością organizacji PZITB. Zarząd koła podsumował swoją działalność w bieżącym roku i przedstawił propozycję działań na rok 2007r.

Rozstaliśmy się w miłej i serdecznej atmosferze. Członkowie koła z utęsknieniem oczekują na następne spotkania, które wzmacniają naszą więź z organizacją.

kol. Elżbieta Suppan

3. Koło Nr 56 Terenowe

W dniu 14 grudnia odbyło się ostatnie w roku 2006 Zebranie Ogólne Koła Terenowego Nr 56. Zazwyczaj grudniowe spotkania miały wyłącznie charakter świąteczny, jednak pilne sprawy, związane z działalnością naszego Oddziału wymusiły zmianę tradycyjnego porządku przebiegu zebrania.

Pierwszą część zebrania stanowiła prezentacja, dokonana przez zaproszonego przez Koło gościa - kolegi Kazimierza Wołyńca, który podjął się obowiązków, związanych z realizacją szkoleń w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Zaproszony gość poinformował zebranych o warunkach uczestnictwa, harmonogramie i merytoryce szkoleń.

Po zakończeniu części informacyjnej, przystąpiono do zasadniczej części zebrania.

Koleżanki i Koledzy podzielili się opłatkiem oraz zasiedli do skromnej, wspólnej biesiady przedwigilijnej. Na stołach czekały tradycyjne potrawy oraz gorący barszczyk (prawie jak w telewizyjnej reklamie - doskonały z torebki, ale przecież dla inżyniera prefabrykacja to rzecz codzienna). Nie zabrakło również prezentów (także tradycyjnych już kalendarzy). Spotkanie zakończył symboliczny toast noworoczny.

Kol. Małgorzata Janiaczyk

4. Koło Nr 28 Wojskowe Biuro Projektów - Wigilia

W środę 20 grudnia Zarząd Koła Nr 28 zorganizował kolację wigilijną, która odbyła się w sali 114 budynku NOT. Przy świątecznym stole zasiedli członkowie koła i zaproszeni goście z Zarządu Oddziału.
Złożyliśmy sobie życzenia świąteczne i noworoczne łamiąc się opłatkiem, a następnie w uroczystym nastroju spędziliśmy wieczór przy stołach z wigilijnymi potrawami.
Wszystkich uczestników i zaproszonych gości obdarowaliśmy upominkami świątecznymi ufundowanymi przez Zarząd Koła. Upominkami były piękne obrazki namalowane przez naszą uzdolnioną koleżankę Anię Pisarską.
Wspominaliśmy miniony rok, zorganizowane imprezy i szkolenia, dzieliliśmy się wrażeniami i snuliśmy plany na następny rok.

Kol. Maria Leśniak-Polus

5. Koło Nr 13 Seniorów - Spotkanie Świąteczno-Noworoczne
Zarząd Koła Seniorów zorganizował 28 grudnia spotkanie świąteczno-noworoczne dla członków w sali 104 gmachu NOT. Obecnych było 30 osób. Z Zarządu Oddziału Wrocławskiego PZITB udział wzięli Sekretarz Kol. Alicja Dudzik oraz Wiceprzewodniczący Kol. Jerzy Bączkowski.

Spotkanie Seniorów odbyło się w miłej, serdecznej atmosferze najpierw dzielenie się opłatkiem i wzajemne składanie życzeń wszelkiej pomyślności, potem ciastko, kawa, herbata, a także toast lampką wina aby spełniły się pragnienia, zamierzenia i marzenia w nowym roku, no a potem śpiewanie kolęd i wspólne rozmowy. Seniorzy otrzymali od Zarządu Oddziału "Kalendarze Technika", a od Zarządu Koła Seniorów "Receptę na cały rok" o następującej treści:

RECEPTA NA CAŁY ROK

Bierzemy 12 miesięcy, oczyszczamy je dokładnie z goryczy, chciwości, małostkowości i lęku, po czym rozkrajamy każdy miesiąc na 30 lub 31 części tak, aby zapasu wystarczyło dokładnie na cały rok. Każdy dzień przyrządzamy osobno z jednego kawałka pracy i dwóch kawałków pogody i humoru. Do tego dodajemy trzy duże łyżki nagromadzonego optymizmu, łyżeczkę tolerancji, ziarenko ironii i odrobinę taktu. Następnie całą masę polewamy dokładnie dużą ilością miłości. Gotową potrawę przyozdabiamy bukietem uprzejmości i podajemy codziennie z radością i filiżanką dobrej, orzeźwiającej herbatki.


Co będzie ......

 • Zebranie Koła Nr 6 Zgorzelec - 10-lecie Koła w udziałem Prezydium Oddziału w dniu 12 stycznia 2007 r.
 • Zebranie noworoczne Koła Nr 46 w Jeleniej Górze w dniu 12 stycznia 2007 r.
 • Zebranie noworoczne Koła Nr 15 w dniu 26 stycznia 2007 r.
 • Zebranie noworczne Koła Nr 26 w dniu 29 stycznia 2007 r.
 • Zebranie noworoczne Koła Nr 35 w dniu 29 stycznia 2007.

w Komisjach

1. Komisja Wymiany Doświadczeń Zawodowych

Informacja z wizyty członków Kół PZITB na budowie "Zintegrowanie Centrum Studenckie" Politechniki Wrocławskiej w dniu 19.12.2006 r.
Działająca przy Zarządzie Oddziału Wrocławskiego PZITB Komisja ds. Wymiany Doświadczeń Zawodowych i Współpracy z Jednostkami Wykonawczymi " w Budownictwie" w składzie:

 • Elżbieta Suppan
 • Szczepan Drzewiecki

zorganizowała kolejną techniczną wycieczkę z cyklu "ciekawe i godne zainteresowania budowy" - tym razem w porozumieniu z Politechniką Wrocławską, oraz Dyrektorem Budowy WARBUD - Warszawa - mgr inż. Maciejem Zalesinskim wizytując budynek Politechniki Wrocławskiej - tzn. "Zintegrowane Centrum Studenckie" u zbiegu ulic Wybrzeża Wyspiańskiego i ul. Norwida naprzeciw gmachu głównego A-1.
Nasza wizytacja miała miejsce 19.12.2006. Honory gospodarza pełnił Dyrektor Budowy - M.Zalesinski. Mimo zakrojonej na dużą skalę akcji informacjyjnej budowę zwiedziło zaledwie 9 kolegów z PZITB.

Budynek Z.C.S. - został zaprojektowany przez dr inż.arch. Wawrzeczkę.Realizacja trwała 20 miesięcy (15.02.2005 - 31.10.2006)
Koszty przybliżone budowy ca 38.000.000 netto, cały obiekt został zaprojektowany jako budynek składający się z dwóch brył - część niższa to budynek sal audytoryjnych, oraz część wysoka (pięc kondygnacji) o funkcji ogólnej.
Z ciekawostek technicznych należy podkreślić zaprojektowanie w ścianach zewnętrznych okrągłychotworów okiennych, które bardzo dobrze komponują z charakterem kompleksu budowlanego.
Pod względem konstrukcji zdecydowanie przeważa żelbet w szalunkach "trio", "Multiprop"," Multiflex" , "Peri".

Kol. Szczepan Drzewiecki

2. Komisja Rewaloryzacji, Modernizacji i Remontów Budowlanych

XII Konferencja naukowo-techniczna "Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych" REMO-2006.

Konferencja odbyła się w dniach 6-8 grudnia 2006 w Zamku Kliczków k/Bolesławca na Ziemi Dolnośląskiej (fot. 1). Została poraz dwunasty zorganizowana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Wrocławski - Komisję Rewaloryzacji, Modernizacji i Remontów Budowlanych i Koło PZITB Nr 1 Politechnika oraz przy współpracy Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie i Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie.

Widok miejsca obrad konferencyjnych

Komitet Naukowy pracował pod przewodnictwem Kolega Prof. Jerzego Jasieńki. Sekretarzem naukowym Kolega Krzysztof Schabowicz i Kolega Adam Klimek, a sekretarzem organizacyjnym Kolega Krzysztof Gawron.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr inż. arch. Jacek Kościuk pt. "Wybrane problemy wykorzystania technologii w dokumentacji remontowo-konserwatorskiej".Prezydium Konferencji.
Od lewej: Jerzy Jasieńko, Elżbieta Trocka-Leszczyńska oraz Mieczysław Kamiński

Ideą przewodnią tworzenia programu Konferencji było traktowanie remontu i konserwacji jako procesu interdyscyplinarnego, w przygotowaniu i realizacji którego uczestniczą osoby reprezentujące różne dziedziny wiedzy, naukowcy i praktycy. Dotyczy to zwłaszcza obiektów zabytkowych. Na Konferencji uczestnicy mogli liczyć na ważną dla wszystkich wymianę doświadczeń, prowadzoną w przyjaznej atmosferze w pięknym historycznym otoczeniu.

Głównymi tematami Konferencji były:

 • zagadnienia remontów i konserwacji obiektów architektury i budownictwa,
 • zagadnienia ochrony dziedzictwa,
 • nowoczesne metody badań obiektów historycznych i ich dokumentacji,
 • diagnostyka przyczyn destrukcji obiektów wzniesionych metodami tradycyjnymi (w tym obiektów zabytkowych) ? badania, naprawa i wzmacnianie,
 • nowe materiały i technologie w budownictwie remontowym i konserwacji zabytków,
 • problemy rewaloryzacji i modernizacji budynków, w tym budynków wzniesionych metodami uprzemysłowionymi,
 • problemy związane z posadowieniem,
 • problemy badawcze i technologiczne związane z ochroną przeciwwilgociową istniejących budynków,
 • problemy termomodernizacji budynków, zwłaszcza obiektów zabytkowych,
 • zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w obiektach zabytkowych.

Konferencja spotkała się z zainteresowaniem pracowników naukowych, projektantów i wykonawców, brało w niej udział 180 osób. Na Konferencji obecnych było również wiele gości zagranicznych, zajmujących się problemami remontowymi na całym świecie.

Kolejna Konferencja odbędzie się w grudniu 2008 r. na Ziemi Dolnośląskiej, na którą serdecznie zapraszamy.

Kol. Krzysztof Schabowicz,
Kol. Krzysztof Gawron


II. ZARZĄD GŁÓWNY


Co było .....

1. XLI Krajowy Zjazd Nadzwyczajny Delegatów PZITB w dniu 18.10.2006 r. w Warszawie.

Przed wyjazdem na Zjazd odbyło się spotkanie delegatów z władzami naszego Oddziału (9 października br.). Omawiany był projekt Statutu PZITB i Program działalności PZITB na lata 2005-2008. W wyniku dyskusji wypracowano wspólne stanowisko we następujących pozycjach Statutu.

1. § 36 pkt. 2 - ZG PZITB winien liczyć do 26 członków w tym:
a) 16 Przewodniczących Oddziałów Wojewódzkich (siedziba administracji państwowej)
b) 5 Przewodniczących liczebnie największych Oddziałów (poza Przewodniczącymi Oddziałów Wojewódzkich)
c) Przewodniczącego PZITB wybieranego imiennie przez Krajowy Zjazd Delegatów
d) Sekretarza Generalnego PZITB wybieranego imiennie przez Krajowy Zjazd Delegatów
e) do 3 członków imiennie wybieranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.

2. Zmienić zapis w § 36 pkt. 10. Zapis ten powinien dotyczyć tylko Przewodniczącego PZITB i Sekretarza Generalnego PZITB. Pozostali członkowie władz Stowarzyszenia mogą być członkami naczelnych władz innych Stowarzyszeń i organizacji zawodowych.

3. Dopisać w § 36 pkt. 6 Sekretarza Generalnego, który wybierany będzie przez Krajowy Zjazd Delegatów stąd też powinien mieć prawo reprezentowania Związku na zewnątrz. analogicznie w oddziałach § 58 pkt 4.

4. Zmienić zapis § 24 dotyczącego odwołania w sprawach członkowskich ? zamiast odwołania do Krajowego Zjazdu Delegatów ? wpisać do Głównego Sądu Koleżeńskiego. Oznacza to konieczność rozszerzenia zakresu uprawnień i obowiązków Głównego Sądu Koleżeńskiego § 47 pkt. c. i skreślić w § 35 pkt. i.

Oraz zmiany dodatkowe do Statutu:
§22 pkt. 1. -Wykluczenie członka zwyczajnego następuje na mocy uchwały Zarządu właściwego Oddziału:
- w przypadku orzeczenia prawomocnego wyroku karnego sądu powszechnego dopisać i po zasięgnięciu opinii Sądu Koleżeńskiego.

pkt. 2. - jw. dopisać "po zasięgnięciu opinii GSK".

§ 27 pkt. 1 i 2 - skreślić w całości - dążymy do zmniejszenia liczby oddziałów to nie ma potrzeby powoływania nowych a łącznie oddziałów (przy osobowości prawnej) winno odbywać się na podstawie uchwał Oddziałów a nie na podstawie uchwały ZG. Rozwiązanie oddziału winno też odbywać się na mocy uchwały Oddziału.

§ 35 pkt. C - dopisać po wyrazach ?udziela absolutorium członkom Zarządu Głównego? Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu.

§ 56 pkt. 2 - ZO składa się z przewodniczącego, sekretarza oraz nie więcej niż 10 członków imiennie wybranych. W skład Zarządu Oddziału mogą wejść przewodniczący największych jednostek organizacyjnych Oddziału nie więcej niż "liczby imiennie wybranych członków Zarządu".

§ 67 pkt. 1 a) - skreślić słowa "z wyłączeniem członków władz naczelnych".

§ 59 pkt. 2 - ma brzmienie "W razie niezastosowania się władz Oddziału do postanowień Statutu uchwał Zjazdu, uchwał Zarządu Głównego lub Walnego Zgromadzenia, Zarząd Główny ma prawo uchylić uchwały Zarządu Oddziału, a w przypadku niewykonania poleceń, w porozumieniu z Główną Komisją Rewizyjną, podejmuje uchwałę o zawieszeniu działalności Oddziału i powołuje komisaryczny Zarząd do czasu wyboru nowych władz lub uchwałę o rozwiązaniu Oddziału. Uchwała taka jest przesyłana do sądu rejestrowego i odpowiednich władz terenowych".
a powinien mieć: "W razie niezastosowania się władz Oddziału do postanowień Statutu uchwał Zjazdu, uchwał Zarządu Głównego lub Walnego Zgromadzenia, Zarząd Główny ma prawo uchylić uchwały Zarządu Oddziału, a w przypadku niewykonania poleceń, w porozumieniu z Główną Komisją Rewizyjną może na podstawie uchwały Zarządu Głównego zażądać zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału z proponowanym porządkiem obrad - wyboru nowych władz (w uzasadnionych przypadkach) lub skierować skargę do Głównego Sądu Koleżeńskiego (zamiast trybu odwoławczego do KZD)"

§ 47 dodać pkt. D. Oddział ma prawo odwołać się od uchwały Zarządu Głównego do Sądu Koleżeńskiego.

§ 40 pkt. 1.j. - skreślić

§ 50 pkt. 2. - W Oddziałach o liczbie większej niż 200 członków Walne Zgromadzenie Oddziału może być zastąpione ? Walnym Zgromadzeniem Delegatów. Delegatów na okres kadencji wybierają Walne Zebrania członków jednostek organizacyjnych Oddziału spośród członków zwyczajnych, według ustaleń Zarządu Oddziału z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ustalonej przez Zarząd Oddziału liczby członków zwyczajnych Oddziału na dzień 31 listopada roku poprzedzającego Walne Zgromadzenie.

Uwaga:
Przywrócenie członka/kandydata dla studentów i uczniów techników.

Krajowy Zjazd odbył się w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Kaliskiego 25A (Bemowo)
Delegaci wybrali Prezydium: Przewodniczącego Kol. Flag.ę Kazimierza (O/Kraków), z-cy Mieczysława Piotrowskiego (O/Katowice) i Jerzego Gawroniaka (O/Poznań), Sekretarzy: Annę Adamkiewicz (O/Olsztyn) oraz Janusza Kowalskiego (O/Poznań). Wybrano Komisję Mandatową, Skrutacyjną, Statutowo-regulaminową, Uchwał i wniosków.

Zatwierdzono proponowany porządek obrad. Uczestniczyło w obradach 94 delegatów na 118 wybranych. Na wstępie wniesiono parę uwag porządkowych do regulaminu obrad, m.in. że uchwały Zjazdu zapadają co najmniej 2/3 ilością głosów delegatów biorących udział w Zjeździe. Do Komisji Statutowo-regulaminowej został dokooptowany Kol. W.Piwkowski, aby mógł przedstawić projekt statutu, jako że do materiałów dołączona została "Autopoprawka do projektu Statutu z dnia 10.X.2006 r.", a także przedstawienia powodów nie przyjęcia przez Sąd Rejestrowy Statutu zatwierdzonego przez Zjazd Delegatów w Gdańsku w roku 2005. Przewodniczący przedstawił pracę nad opracowaniem Statutu w małym zespole: mecenas Matt, Sekretarz i Przewodniczący PZITB. Projekt tak opracowany został rozesłany do Zarządów Oddziałów, które mogły zgłaszać swoje uwagi, reasumpcja nastąpiła na obradach Zarządu Głównego został przyjęty do przedstawienia delegatom. W Statucie znalazł się zapis o pełnej demokratyzacji wyborów - wszyscy członkowie Zarządu Głównego muszą być poddani weryfikacji na Zjeździe (poprzez bezpośredni wybór) czemu sprzeciwili się Przedstawiciele O/PZITB Polski Południowej w tym Oddział Wrocławski.

Na pytanie dlaczego Statut przyjęty w Gdańsku w czerwcu 2005 r. przez Krajowy Zjazd Delegatów nie został zaakceptowany przez Sąd Rejestrowy Przewodniczący przedstawił zarzuty: niezgodność Statutu z Ustawą o Stowarzyszeniach i brak dokładnego określenia celu działania (nie może być celem działalność gospodarcza), po za tym Sąd Rejestrowy zobowiązał PZITB do usunięcia usterek w przeciągu 21 dni co było nie do wykonania ze względu na niemożność zwołania Zjazdu, a ponadto należało dostosować Statut do obecnych czasów i stąd zaszła potrzeba przygotowania projektu autorskiego Statutu. W trakcie dyskusji zgłoszono wiele uwag i poprawek do zgłoszonego projektu, które następnie Komisja Statutowo-regulaminowa rozważała na spotkaniu poza salą obrad. Zebrani w tym czasie dyskutowali nad "Programem działalności". Uwagi do Statutu zgłoszone przez Oddział Wrocławski (patrz na początku) nie zostały uwzględnione, bo na przykład Przewodniczący Komisji Statutowej zaproponował zapis w Statucie o wyborze na Zjeździe członków Zarządu Głównego w ilości 35 osób (wniosek taki formalnie nie został złożony przez żadnego z delegatów obecnych), a zebrani większością głosów poparli tak wniosek. Ponieważ obrady się przedłużały, a delegaci musieli wracać do Wrocławia, nie byliśmy do końca Zjazdu, protokołu z obrad na razie brak, nie wiemy jak i czym zakończył się Zjazd, ale po otrzymaniu protokołu poinformujemy w następnym numerze biuletynu.

2. Inne:

 • XIII Spotkanie organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej w dniach 4-8 października w Topolczoszkach na Słowacji (izb i związków).
 • XLI Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w dniu 18 października w Warszawie.
 • XI Konferencja Częstochowska ?Rola kosztorysu ofertowego w realizacji budowniczego procesu inwestycyjnego? w dniach 26-27 października w Częstochowie.

3. Uwagi PZITB do Projektu zmiany ustawy Prawo budowlane.

Poniżej przestawiamy pismo Zarządu Głównego opiniujące Projekt Prawa budowlanego.POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ZARZĄD GŁÓWNY
00-050 Warszawa,
ul. Świętokrzyska 14

Warszawa, 15.12.2006 r.

Pan Andrzej Adamczyk
Komisja Infrastruktury
Sejm R P
Warszawa

Dot. projektu zmiany ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1109).

Szanowny Panie Przewodniczący,
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów wyraża następujące uwagi do w/w projektu zmiany ustaw:
1) nie wnosi uwag do zmian dotyczących kontroli i utrzymania obiektów w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania,
2) nie podzielamy idei zmierzającej do zespolenia terenowych organów inspekcji nadzoru budowlanego, poprzez likwidację agend powiatowych i utworzenie w to miejsce okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego obsługujących zespoły powiatów.
Uzasadnienie
Istotą poprawy działania inspekcji nadzoru budowlanego jest jego łatwy i bezpośredni kontakt z budową lub obiektem oraz zwiększenie liczby inspektorów nadzoru oraz częstotliwości kontroli. Tworzenie systemu opartego na okręgowych inspektoratach nadzoru budowlanego stanowi działanie odwrotne i szkodzi aktywizacji tej służby państwowej, oddala ją od rzeczywistych przedmiotów działania jakimi są place budów lub istniejące obiekty.
Zasada "taniego państwa", co do istoty słuszna, nie może oznaczać kierowania się arytmetyką kosztów funkcjonowania służb nadzoru budowlanego ze szkodą dla ich merytorycznej skuteczności. Uważamy, że przy założeniu podporządkowania terenowej inspekcji nadzoru budowlanego wojewodom ( co zapewnia powiatowym agendom tych służb niezależność) optymalny jest następujący schemat struktury organizacyjnej:

GINB - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego - Powiatowa Delegatura WINB.

Przy takiej strukturze obsługa administracyjna powinna być oczywiście ulokowana w WINB.

Z poważaniem
Wiktor Piwkowski
Przewodniczący PZITB

Do wiadomości: Przewodniczący Oddziałów PZITB


Co będzie...

 • Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa przy współpracy Komitetu Trwałości Budowli ZG PZITB organizuje kurs mykologiczno-budowlany "Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną" w dniach 29.I do 23.III.2007 r. we Wrocławiu, ul. Hercena 3/5.
 • XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna ?Awarie Budowlane? Szczecin-Międzyzdroje 23-26 maja 2007 r. organizowana przez Politechnikę Szczecińską tematyka to: Analiza przyczyn zaistniałych katastrof i awarii budowlanej, sposoby naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji oraz ocena i analiza procesów projektowania i wykonawstwa oraz aktów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych.
 • V Konferencja naukowo-techniczna "Budownictwo ogólne" w dniach 31 maja - 2 czerwca 2007 r. w Ośrodku w Borach Tucholskich - organizator Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.
 • XXII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Naprawy i Wzmocnienia Konstrukcji Budowlanych Budownictwo Ogólne w Szczyrku 7-10 .03.2007


III. NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA WE WROCŁAWIUSpotkanie Jubileuszowe Seniorów Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we Wrocławiu.
Komisja Seniorów Wrocławskiej Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zorganizowała w dniu 24 października 2006 roku. uroczyste spotkanie z Jubilatami wszystkich stowarzyszeń wchodzących w skład WR FSNT NOT, którzy w bieżącym roku ukończyli: 70 lat, 75 lat, 80 lat i więcej. Jubilatów i przybyłych przedstawicieli Stowarzyszeń serdecznym słowem powitał Przewodniczący Komisji Seniorów FSNT NOT Kol. Adam Jaroszyński, a zaproszony artysta-muzyk zagrał na trąbce na część Jubilatów przepiękny utwór "Fanfarowy marsz Clarka".
W części oficjalnej spotkania Kol. A.Jaroszyński przedstawił dostojnym gościom realizację planu pracy Komisji Seniorów w 2006 roku, kończąc informacją, że na wniosek Stowarzyszeń i Komisji Seniorów Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych wyróżniła listami gratulacyjnymi wszystkich członków stowarzyszeń którzy w 2006 roku ukończyli 70, 75, 80 i więcej lat. Listy gratulacyjne Jubilatom, a było ich 166, przy gromkich brawach wręczył Wiceprzewodniczący Zarządu WRF SNT NOT Kol. dr inż. Bogusław Chuczyński życząc wszystkim dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu codziennym.
Część oficjalną uroczystości zakończył wzniesiony lampkami wina toast i uroczyste "sto lat".

W części artystycznej wystąpił Zespół Harcerski Uniwersytetu Trzeciego Wieku z widowiskiem ogniska harcerskiego i śpiewem przepięknych starych piosenek harcerskich. Początkowo było dostojnie i trochę, rzewnie, ale później rozśpiewali się wszyscy. Pieśń harcerska "Płonie ognisko i szumią knieje" i inne pieśni wypełniały wielką salę NOT-u i przywodziły wspomnienia z dawnych lat wywołując na twarzach tych twardych i dzielnych ludzi autentyczne wzruszenia, zaś słowa pożegnania "do zobaczenia za rok" brzmiały bardzo prawdziwie.

Kol. Stanisław Szymczyk


IV. INFORMACJE Z WYDAWNICTW TECHNICZNYCH


WARTO PRZECZYTAĆ - WARTO WIEDZIEĆ


PRZEGLĄD BUDOWLANY

Nr 10 październik 2006

 • Określenia dotyczące napraw i wzmocnień konstrukcji budowlanych.
 • Najpierw most, teraz tunel.
 • Kisiel remontuje Zamek Królewski.
 • Ciepło i cicho - zastosowanie styropianu do izolacji podłóg.
 • Zastosowanie systemów telewizyjnych CCTV do oceny stanu technicznego kanałów betonowych.
 • Nowoczesne konstrukcje uszczelniająco-wzmacniające podłoże na przykładzie budowy zbiornika ziemnego na terenach zdegradowanych.
 • Podatność styku w żelbetowych elementach zespolonych.
 • Znaczenie wymiany okien w procesach termo modernizacyjnych.
 • Podwieszone rusztowania firmy Dimos.
 • Czynniki kształtujące izolacyjność akustyczną ścian ceramicznych.
 • Grodzce winylowe GWS 300 x 115 x 5,5 mm.
 • Wybrane elementy zarządzania funduszami strukturalnymi.

Nr 11 listopad 2006

 • XLI Krajowy Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZITB.
 • Ceramiczne posadzki przemysłowe. Przykład posadzek wibrowanych.
 • Izolacje akustyczne.
 • Program do określania wartości kosztorysowej inwestycji ? Viking.
 • Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej.
 • Wentylacja dachu.
 • Ocena palności i toksyczności wybranych tworzyw polimerowych stosowanych w budownictwie.
 • Przykład rozwiązań konstrukcji mostowych, które zwiększają trwałość obiektu.
 • Współczesne konstrukcje mostowe z drewna kolejowego a możliwości polskich wytwórni.
 • Symulacyjny program komputerowy wyznaczania wielkości składowisk.
 • Problematyka ryzyka w projektowaniu realizacji robót budowlanych (cz. 1).
 • XIII spotkanie organizacji budowlanych Grupy Wyszehradzkiej.
 • Rusztowania Layher - więcej możliwości.
 • Opłacalna inwestycja.
 • Austryjacy postawili na oszczędzanie energii.
 • Energooszczędny, ekologiczny, funkcjonalny.
 • Nowoczesne płyty sufitowe CASOPRANO.
 • Aquapanel płyta cementowa - systemy suchej zabudowy w obiektach sportowych.
 • Docieplanie ścian w technologii lekkiej - mokrej przy wykorzystaniu styropianu.
 • Samozagęszczalne betony wysokiej wytrzymałości.
 • Badania wytrzymałości betonu w konstrukcjach inżynierskich z uwzględnieniem
  normatywów europejskich.
 • Przerwy dylatacyjne w konstrukcjach żelbetowych.
 • Wewnętrzne czynniki wpływające na rezultaty zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych.
 • Probabilistyczne aspekty procesu budowlanego (cz.2).

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Nr 10 październik 2006

 • Węzły staliwne w konstrukcjach rurowych.
 • Wzbudzanie wirowe drgań według Eurokodu 1 jako oddziaływanie wiatru na kominy stalowe.
 • O współczynniku wartości szczytowej przy wzbudzaniu wirowym według Eurokodu 1 - Oddziaływanie wiatrem.
 • Analiza numeryczna i zbrojenie płyt prostokątnych.
 • Studium zastosowania kratowego dźwigara przestrzennego w kładkach dla pieszych. Krzywe komfortu wibracyjnego w odniesieniu do mostów dla pieszych wg normy ISO/CD10137:2005 i propozycje własne.
 • Uwagi do zasad projektowania nasypów ze zbrojeniem geosyntetycznym w podstawie, w tym nasypów na terenie szkód górniczych.
 • Wpływ konstrukcji stropu płytowego w budynku wielokondygnacyjnym na odbiór przez ludzi drgań od przejazdów metra.
 • Wpływ powierzchniowych prac strzałowych w kamieniołomie na odpowiedź dynamiczną mostu kamiennego.

Nr 11 listopad 2006

 • Pręty FRP do zbrojenia konstrukcji żelbetowych.
 • Konsekwencje stosowania prętów kompozytowych FRP jako zbrojenia betonu.
 • Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych naprężonymi materiałami kompozytowymi FRP.
 • Zbrojenie poprzeczne płyt żelbetowych a możliwość ich ciągliwego niszczenia na przebicie.
 • O badaniach poligonowych częściowo sprężonego stropu gęstożebrowego pod obciążeniem długotrwałym.
 • Efekt tarczowy w żelbetowych elementach prętowych bez zbrojenia poprzecznego,
 • Zagadnienia budowlano-eksploatacyjne zespołu zbiorników wyrównawczych łódzkiego systemu wodociągowego.
 • Modelowanie płatwi stężającej ramę główną hali stalowej.
 • Komputer jako narzędzie wspomagające w procesach ochrony i konstrukcji zabytków na przykładzie łódzkich zespołów fabrycznych.
 • O ochronie betonowej obudowy tunelu przez zniszczeniem w warunkach pożarowych - wyniki projektu U P T U N.
 • Numeryczna analiza wpływu mikroklimatu pomieszczeń na rozwój grzybów pleśniowych.
 • Budowa estakady nad rondem Starzyńskiego w Warszawie.
 • Budowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Puławach.
 • Budowa Obwodnicy Garwolina w ciągu drogi krajowej Warszawa-Lublin.
 • O budowie mostu drogowego przez rzekę Bug w Wyszkowie.
 • Quo vadis? czyli glosa na temat samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
 • MANUFAKTURA w Łodzi - kilka refleksji.


V. Z KART WSPOMNIEŃ


15.XI.2006 r. o godz. 16.00 w sali 105 NOT odbyło się Spotkanie Wspomnieniowe o Kolegach, którzy odeszli od nas w ostatnim okresie na zawsze:

Są to Koledzy:

Tadeusz Brzeziński - z Koła Nr 13
Antoni Górski - z Koła Nr 13
Henryk Rodak - z Koła Nr 2
Zygmunt Mikołajczyk - z Koła Nr 2

Na spotkanie przyszli Członkowie Rodziny Antoniego Górskiego, Członkowie z Kół do których należeli wym. Koledzy, obecni byli również Kol. Stanisław Kolendowicz i Kol. Paweł Schuhmacher oraz wszyscy członkowie Komisji Historii, która była organizatorem tego spotkania. Obecna była także Sekretarz Zarządu Oddziału PZITB Kol. Alicja Dudzik.
Przewodniczący Komisji Historii Kol. Leo Jerzy Jankiewicz otworzył zebranie, powitał jego uczestników, odczytał których Kolegów ono dotyczy oraz poprosił o powstanie aby chwilą ciszy uczcić Ich pamięć. Następnie przedstawił w skrócie życiorys Kol. Tadeusza Brzezińskiego.

Wspomnienie o Koledze Tadeuszu Brzezińskim.
płk. inż. Tadeusz Brzeziński urodził się 22. II.1927 r. we Lwowie. W wyniku zawieruchy wojennej w 1940 roku został wraz z rodziną deportowany do Kraju Krasnojarskiego w ZSRR. Do Polski wrócił w kwietniu 1946 r. a więc po 6 latach katorgi i zamieszkał w Szczecinie. Tam w latach 1946-51 uczęszczał do technikum budowlanego. Następnie przeniósł się do Wrocławia i tu rozpoczął pracę i studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. W 1954 r. uzyskał dyplom inżyniera konstruktora budownictwa lądowego, a w pracy awansował na dyrektora technicznego Dzielnicowego Zarządu Budynków Mieszkalnych Wrocław Śródmieście.

Dalsze informacje L.J.Jankiewicz odczytał z KART WSPOMNIEŃ o Koledze umieszczonych już w BIULETYNIE INFORMACYJNYM Nr 5/2006.
Kolega Tadeusz Brzeziński zmarł 12.XII.2005 r. we Wrocławiu. Cześć Jego wiecznej pamięci!
Po odczytaniu życiorysu kilka osób wyrażało z żalem swoje wspomnienia o Koledze Tadeuszu Brzezińskim.

Wspomnienie o Koledze Antonim Górskim.
Urodził się 26.V.1922 r. Do PZITB we Wrocławiu wstąpił 20 grudnia 1950 r. W naszym Stowarzyszeniu był członkiem przez 55 lat. Do Koła Seniorów należał od 18 grudnia 1995 r. Był jednym z pierwszych i najdłużej działających członków w PZITB. Był zawsze bardzo lubianym, cenionym i szanowanym Kolegę oraz bardzo dobrym fachowcem. Całe nasze Stowarzyszenie odczuwa wielkie zmartwienie, że odszedł od nas tak nagle wtedy Kolega, który przez wiele lat był zawsze z nami.
I my będziemy teraz zawsze z Nim - pamięcią i uczuciem.
A więc cześć Jego wiecznej pamięci!

Wspomnienia o Koledze Henryku Rodaku.
Inż. Henryk Rodak ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej. Jako inżynier budownictwa lądowego przystąpił do PZITB 4 maja 1964 r., a więc był członkiem przez 42 lata, konkretnie w Kole Nr 2 ? Projektantów. Pracował najdłużej w GAZOPROJEKCIE i BIPROWOD - gospodarka wodna. Z tego przedsiębiorstwa przeszedł na emeryturę. Był bardzo lubianym i szanowanym Kolegą.
Zmarł 11 października 2006 r. Cześć Jego pamięci!

Wspomnienie o Koledze Zygmuncie Mikołajczyku.
Kolega Zygmunt Mikołajczyk studiował na Politechnice Szczecińskiej uzyskując stopień inżyniera budownictwa. Pracował w kilku przedsiębiorstwach związanych z budownictwem: Lubińskie Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe, ZBID, WZB, MIASTO-PROJEKT, od 1993 r. TELEKOMUNIKACJA WROCŁAW z której przeszedł na emeryturę. Do PZITB należał od 14 czerwca 1993 r. , a więc 14 lat. Był członkiem Koła Nr 2 Projektantów. Był bardzo lubiany przez kolegów i sam był bardzo pogodny, uśmiechnięty i serdeczny.
Zmarł w kwietniu 2006 r. Cześć Jego Pamięci!

Po zapoznaniu wszystkich obecnych z życiorysami zmarłych Kolegów nastąpiły wypowiedzi członków Rodziny i Kolegów z pracy i Kół PZITB.

Na koniec spotkania wszyscy wstali i w ten sposób ostatecznie pożegnali zmarłych Kolegów.

Niektórzy z uczestników podziękowali za zorganizowanie tego Zebrania Wspomnieniowego.

Kol. Leo Jerzy Jankiewicz


IV. PROMOCJA - REKLAMAPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REALIZOWANY POD NADZOREM POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH W RAMACH Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
(PZITB NAJLEPSZYM DORADCĄ!)

Gdy na rynku dostępnych jest tak wiele rodzajów szkoleń i studiów podyplomowych, przedsiębiorcy decydują się na te, które są tańsze, czyli dofinansowane ze środków unijnych. Pierwszy raz przed szansą wykorzystania tych środków stoimy jako organizacja zrzeszająca inżynierów i techników budownictwa.

Wejście Polski do Unii Europejskiej wymusiło konieczność dostosowania naszej gospodarki do unijnych standardów. W przyjętej Strategii Społeczno-Gospodarczej Państwa: Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca jednym z celów strategicznych jest aktywizacja zawodowa społeczeństwa i zwiększenie zatrudnienia. W strategii zwraca się uwagę na potrzeby rozwoju cywilizacyjnego Polski i podkreśla pilną potrzebę inwestowania w podwyższenie poziomu edukacyjnego, kształcenie ustawiczne oraz doskonalenie kadr nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. O sile polskiej gospodarki w coraz większym stopniu decyduje i decydować będzie zdolność adaptacji potencjału kadrowego przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków gospodarczych. Branża budowlana z uwagi na dynamiczny rozwój inwestycji zagranicznych zajmuje w tym względzie miejsce szczególne. Aby zwiększyć konkurencyjność polskich przedsiębiorstw budowlanych koniecznym jest zapewnienie wysoko wykwalifikowanych kadr, w tym kadr zarządzających.

Europejski Fundusz Społeczny - jeden z Funduszy Strukturalnych, powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej i finansuje działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Europejski Fundusz Społeczny zapewnia "pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie."

Jego wdrażaniu służą programy operacyjne. W Polsce jednym z takich programów jest Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich.

Głównym celem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich jest:
"budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy".

Realizacja niniejszego celu przyczyni się do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział we Wrocławiu, jako wnioskodawca projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od listopada bieżącego roku do czerwca roku przyszłego przeprowadzi cykl szkoleń związanych z doskonaleniem kwalifikacji i umiejętności kadry inżynierskiej budownictwa. Szkolenia adresowane są przede wszystkim do kadry zrzeszonej we wrocławskim Oddziale PZITB, ale do udziału w nich zapraszamy również członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Szkolenia będą miały charakter ogólny i będą odbywać się w formie kursów. Koncentrują się one zarówno w obszarze podniesienia kwalifikacji ogólnych (języki
obce, zarządzanie, negocjacje, umiejętności wspomagające) jak i kwalifikacji sensu
stricte zawodowych (FIDIC, Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, nowa norma betonowa, konstrukcje stalowe w budownictwie, remonty obiektów budowlanych, kosztorysowanie). Szkolenia w zakresie języków obcych będą odbywać się w grupach 10-osobowych, pozostałe szkolenia tematyczne - grupach
20-osobowych.
Zapraszam na naszą stronę internetową www.pzitb.not.pl na której zamieszczamy szczegółowe informacje z harmonogramem i programami poszczególnych szkoleń. Zarządzanie Projektem zajmie się powołane przy Oddziale Biuro Projektu, które będzie rekrutowało uczestników poszczególnych szkoleń oraz koordynowało ich przebieg.
Skorzystajcie z atrakcyjnej i niepowtarzalnej szansy zwiększenia swojej zawodowej atrakcyjności przez podniesienie kwalifikacji. Zapraszam do udziału w szkoleniach.

z poważaniem
Tadeusz NAWRACAJ
Przewodniczący Zarządu Oddziału
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
we Wrocławiu
Wrocław,listopad,2006r.


reklama

ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH
Wrocławskiego Oddziału PZITB
przy Oddziale Wrocławskim
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

wykonuje na zlecenia osób fizycznych i prawnych prace:

1.EKSPERTYZY BUDOWLANE

2.ORZECZENIA BUDOWLANE

3.OPINIE BUDOWLANE

4.OCENY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW

5.WYCENY MAJĄTKOWE

6. KOSZTORYSOWANIE

7. WERYFIKACJA KOSZTORYSÓW NA ROBOTY REMONTOWE I INWESTYCYJNE

Zlecenia przyjmuje Sekretariat PZZITB

50-020 Wrocław
ul. Piłsudskiego 74
tel.fax: 34-364-88 (gmach NOT)
e-mail: sekretariat.pzitb@not.pl
http://www.pzitb.not.pl

Prace ww. są weryfikowane i poddawane ocenie Rady Technicznej

ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH PRZY OW PZITB
GWARANTUJE NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ


reklama

OŚRODEK INFORMACJI BUDOWNICTWA WO PZITB

Służy pomocą w pracy inżynierom i technikom budowlanym, uczniom i studentom szkół budowlanych oraz oferuje usługi informacyjne dla inwestorów i innych osób zainteresowanych budownictwem w zakresie:

 • materiałów i ich producentów,
 • technologii budowlanych i ich wykonawców,
 • norm technicznych i przepisów prawnych dotyczących budownictwa, które dostosowane są do wymagań unii Europejskiej.

Udostępnia w czytelni bogaty zbiór literatury o tematyce budowlanej jak:

 • Polskie Normy PN, PN-EN, PNISO, PN-IEC
 • Karty Katalogu Budownictwa KB
 • Instrukcje, Aprobaty i Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB,
 • normy i wytyczne techniczne projektowania,
 • prospekty materiałów budowlanych,
 • literatura firmowa producentów branż instalacyjnych,
 • książki oraz pomoce do projektowania i wykonawstwa,
 • poradniki, informatory, encyklopedie i słowniki,
 • czasopisma bieżące,
 • Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie i Dzienniki Urzędowe resortu budownictwa.

Posiada również:
Własną komputerową bazę informacyjną o zawartości czasopism bieżących, z której wykonuje tematyczne Zestawienia Dokumentacyjne w formie wydruków.

Prowadzi sprzedaż:
literatury technicznej wybranej ze zbiorów Ośrodka, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem.

Korzystanie z usług OIB jest odpłatne

Ośrodek czynny jest od 10.00 - 16.00 (oprócz sobót)

Adres:
OIB WO PZITB
ul. Piłsudskiego 74,
50?20 Wrocław pok. 306;
tel./fax:071-344-77-56